692 - Διδακτική Μαθηματικών με Αξιοποίηση ΨΤ

Χρόνης Κυνηγός, Γιώργος Ψυχάρης

Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Μαθηματικού Τμήματος. Αφορά στο λογισμικό για τη διδακτική των μαθηματικών, τη θεωρητική του θεμελίωση,  βασικά στοιχεία μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση του καθώς και σχεδιασμό σχετικών διδακτικών δραστηριοτήτων. Ενότητες του μαθήματος:

  • Θεωρητικά πλαίσια και χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Θεωρητικά πλαίσια/δομήματα και κατασκευή της μαθηματικής γνώσης.
  • Ψηφιακές τεχνολογίες μαθηματικής έκφρασης: Προγραμματιστικά περιβάλλοντα, Περιβάλλοντα Δυναμικής Γεωμετρίας, Αλγεβρικά Ψηφιακά Συστήματα.
  • Σχεδιασμός δραστηριοτήτων με χρήση ψηφιακών εργαλείων: Αρχές σχεδιασμού δραστηριοτήτων, Η έννοια της διερευνητικής δραστηριότητας,  Διασύνδεση αναπαραστάσεων και μαθηματικές έννοιες, Ο ρόλος του δυναμικού χειρισμού, Αναμενόμενες μαθησιακές διαδρομές. 
  • Θέματα μάθησης και διδασκαλίας της Γεωμετρίας με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών: Η έννοια του γεωμετρικού σχήματος, Λόγοι και αναλογίες, Ανάπτυξη εικασιών και απόδειξη.
Περισσότερα  

Ημερολόγιο