Πρακτική Άσκηση (ΨΧ117-ΨΧ118)

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Βασιλική Σαπουνά, Επιστημονικά Υπεύθυνη, Ντιάνα Χαρίλα, Ακαδημαϊκή Επόπτρια, Διαμάντω Φιλιππάτου, Επόπτρια, Πήλιος - Δημήτρης Σταύρου, Επόπτης, Ελένη Βούσουρα, Επόπτρια)

Περιγραφή

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η εξοικείωσή τους με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του ψυχολόγου, η οποία επιτυγχάνεται: (α) με την παρατήρηση του έργου επαγγελματιών ψυχολόγων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, και (β) με την περιορισμένης έκτασης άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων υπό εποπτεία, δηλαδή με την ευθύνη και καθοδήγηση πιστοποιημένου ψυχολόγου-επόπτη.

Δικαίωμα για πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές κατά το 4ο έτος των σπουδών τους. Η πρακτική άσκηση διαρκεί 200 ώρες, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών κατ' ελάχιστον και κατανέμονται υποχρεωτικά στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Ισοδυναμεί με 12 ECTS. Αξιολογείται με ποιοτικό χαρακτηρισμό («επιτυχώς», «μη επιτυχώς»).

Η οργάνωση και ακαδημαϊκή εποπτεία της πρακτικής άσκησης έχει ανατεθεί από το Τμήμα Ψυχολογίας στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

 

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
Βιβλιογραφία (ΨΧ117 Πρακτική Άσκηση Ι - ΨΧ118 Πρακτική Άσκηση ΙΙ)
 

ΨΧ117 Πρακτική Άσκηση Ι:

  1. Βιβλίο [18117]: Ηθικά ζητήματα στην ψυχολογία, Τάνια Αναγνωστοπούλου
  2. Βιβλίο [11506]: Μορφές παρέμβασεις σε ευπαθείς ομάδες και σε πολυτισμικές κοινότηττες, , Ζαϊμάκης Γιάννης,Κανδυλάκη Αγάπη
  3. Βιβλίο [12808]: Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές. Το αίνιγμα της τοξικομανίας, Μάτσα Κατερίνα
  4. Βιβλίο [32142]: Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική, Duane Brown, Pryzwansky Walter B., Schulte Ann C.
  5. Βιβλίο [32040]: Σχολεία που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα: πως μπορεί να γίνει πραγματικότητα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς Hendrson Nan, Milstein M. Mike.

ΨΧ118 Πρακτική Άσκηση ΙΙ:                                          

  1. Βιβλίο [19999]: Για μια καλύτερη φροντίδα της ψυχικής υγείας: ηθική και δεοντολογία, τεκμήρια και εμπειρία. Graham Thornicroft & Michele Tansella.
  2. Βιβλίο [41959311]: Σύγχρονα Θέματα κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής. Στέλιος Στυλιανίδης.
  3. Βιβλίο [11506]: Μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς ομάδες και σε πολυπολιτισμικές κοινότητες. Ζαϊμακης Γιάννης & Κανδυλακη Αγάπη.
  4. Βιβλίο [32042]: Σχολικές τάξεις που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα: πως να δημιουργήσουμε ευνοϊκό περιβάλλον για μάθηση. Doll Beth, Zucker Ateven, Brehm Katherine.
  5. Βιβλίο [32142]: Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική. Duane Brown, Walter Pryzwansky, Ann Shulte.