Αστρική Δομή και Πυρηνοσύνθεση

Δέσποινα Χατζηδημητρίου

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό μελετώνται η αστρική δομή, η αστρική εξέλιξη και η πυρηνοσύνθεση τόσο μέσω θερμοπυρηνικών αντιδράσεων όσο και με διαδικασίες s και p σε διάφορα στάδια της αστρικής εξέλιξης.

  • Θερμοδυναμική κατάσταση στο εσωτερικό των αστέρων (Πίεση τελείου αερίου, Ημιστατικές αλλαγές κατάστασης, Πραγματικό ιονισμένο αέριο, Πολυτροπικές καμπύλες).
  • Διάδοση ενέργειας στο εσωτερικό αστέρων (ενεργειακή ισορροπία, μεταφορά ενέργειας με ακτινοβολία, αδιαφάνεια αστρικής ύλης, αγωγιμότητα, ρεύματα μεταφοράς – αστάθεια, εκπομπή νετρίνων).
  • Ταχύτητες θερμοπυρηνικών αντιδράσεων (κινηματική, ενεργός διατομή και ταχύτητα αντίδρασης, παράγοντες διείσδυσης).
  • Κυριότερα θερμοπυρηνικά στάδια στην αστρική εξέλιξη (αντίδραση pp, Αλυσίδες PPI, PPII, PPIII, κύκλος CNO, σύντηξη He, προχωρημένα στάδια σύντηξης, φωτο-αποδόμηση).
  • Υπολογισμός της αστρικής δομής (οριακές συνθήκες, μεταβολές σύστασης, αριθμητικές μέθοδοι, συστολή προς την κύρια ακολουθία, κύρια ακολουθία, στάδια ερυθρού γίγαντα και οριζόντιου κλάδο
Περισσότερα  

Ενότητες

Πίεση τελείου αερίου. Ημιστατικές μεταβολές κατάστασης. Πραγματικό ιονισμένο αέριο. Πολυτροπικές καμπύλες.

Ενεργειακή ισορροπία. Μεταφορά ενέργειας με ακτινοβολία. Αδιαφάνεια αστρικής ύλης. Αγωγιμότητα. Πρεύματα Μεταφοράς. Αστάθεια. Εκπομπή νετρίνων.

Κινηματική. Ενεργός διατομή και ταχύτητα αντίδρασης. Παράγοντες διείσδυσης.

Αντίδραση pp. Αλυσίδες PPI, PPII, PPIII. Κύκλος CNO. Σύντηξη He. Προχωρημένα σταδια σύντηξης. Φωτο-αποδόμηση.

Οριακές συνθήκες. Μεταβολές σύστασης. Αριθμητικές μέθοδοι. Συστολή προς την κύρια ακολουθία. Στάδια ερυθρού γίγαντα και οριζόντιου κλάδου. Περιστροφή. Απώλεια μάζας. Παλμοί.

Ανακατάταξη μέσω φωτο-αποδόμησης, "καύση" πυριτίου. <πυρηνική στατιστική ισορροπία και η διαδικασία e. Δημιουργία βαρέων στοιχείων μέσω παγίδευσης νετρονίων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις