Φυσική Εσωτερικού Αστέρων: Δομή και εξέλιξη

Δέσποινα Χατζηδημητρίου

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό μελετώνται η αστρική δομή, η αστρική εξέλιξη και η πυρηνοσύνθεση τόσο μέσω θερμοπυρηνικών αντιδράσεων όσο και με διαδικασίες s και p σε διάφορα στάδια της αστρικής εξέλιξης.

Ενότητες

Πίεση τελείου αερίου. Ημιστατικές μεταβολές κατάστασης. Πραγματικό ιονισμένο αέριο. Πολυτροπικές καμπύλες.

Ενεργειακή ισορροπία. Μεταφορά ενέργειας με ακτινοβολία. Αδιαφάνεια αστρικής ύλης. Αγωγιμότητα. Πρεύματα Μεταφοράς. Αστάθεια. Εκπομπή νετρίνων.

Κινηματική. Ενεργός διατομή και ταχύτητα αντίδρασης. Παράγοντες διείσδυσης.

Αντίδραση pp. Αλυσίδες PPI, PPII, PPIII. Κύκλος CNO. Σύντηξη He. Προχωρημένα σταδια σύντηξης. Φωτο-αποδόμηση.

Οριακές συνθήκες. Μεταβολές σύστασης. Αριθμητικές μέθοδοι. Συστολή προς την κύρια ακολουθία. Στάδια ερυθρού γίγαντα και οριζόντιου κλάδου. Περιστροφή. Απώλεια μάζας. Παλμοί.

Ανακατάταξη μέσω φωτο-αποδόμησης, "καύση" πυριτίου. <πυρηνική στατιστική ισορροπία και η διαδικασία e. Δημιουργία βαρέων στοιχείων μέσω παγίδευσης νετρονίων.

Ημερολόγιο