Θερμοδυναμική των Πλεγματικών Ατελειών

Παναγιώτης Βαρώτσος και Νικόλαος Σαρλής

Περιγραφή

Πρόκειται για μάθημα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Φυσική των Υλικών που διδάσκεται κατά το χειμερινό εξάμηνο. Στόχος του είναι η κατανόηση της συμμετοχής των πλεγματικών κενών στη διαμόρφωση των ιδιοτήτων της συμπυκνωμένης ύλης και η συσχέτιση των θερμοδυναμικών παραμέτρων των πλεγματικών κενών για τις διαδικασίες σχηματισμού, μετάβασης και ενεργοποίησης με τις ελαστικές ιδιότητες του μητρικού υλικού.

Κωδικός: PHYS173
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θεματικές Ενότητες

Θερμοδυναμικές συναρτήσεις. Συνθήκες ισορροπίας. Εξάρτηση των θερμοδυναμικών συναρτήσεων από τη θερμοκρασία και την πίεση στα στερεά.

Σχηματισμός κενών. Παράμετροι από τη σύγκριση του πραγματικού κρυστάλλου με τον ισοβαρή ιδανικό κρύσταλλο.

Σχηματισμός κενών. Παράμετροι από τη σύγκριση του πραγματικού κρυστάλλου με τον ισόχωρο ιδανικό κρύσταλλο.

Παράμετροι από τη σύγκριση του πραγματικού κρυστάλλου με τον ισόχωρο ιδανικό κρύσταλλο. Σχέσεις μεταξύ ισόχωρων και ισοβαρών θερμοδυναμικών παραμέτρων.

Συμμετοχή των πλεγματικών κενών στη διαμόρφωση της ειδικής θερμότητας.

Θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή διάχυσης. Ανάλυση της ισόθερμης απεικόνισης lnD συναρτήσει P.

Συσχέτιση εντροπίας και ενθαλπίας μέσω του προτύπου cBΩ. Αυτοδιάχυση. Συσχέτιση της παραμέτρου του όγκου ενεργοποίησης (μετάβασης ή σχηματισμού) με την ενέργεια Gibbs μέσω του προτύπου cBΩ. Ερμηνεία εμπειρικών νόμων. Η θεωρητική τεκμηρίωση του προτύπου cBΩ.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -