Οπτική και Εφαρμογές

Κοσμάς Γαζέας

Περιγραφή

Οπτικά υλικά, θεωρία απεικόνισης πρώτης τάξης, χάραξη ακτίνων,
οπτικά συστήματα, κριτήρια ποιότητας ειδώλου, θεωρία απεικόνισης
τρίτης τάξης - σφάλματα φακών και κατόπτρων, διόρθωση σφαλμάτων.
Συμβολομετρία. Συμφωνία.  Οπτικές ίνες. Περίθλαση (κοντινού και μακρινού πεδίου). Φασματογράφοι. Πόλωση-πολωσιμετρία. Ολογραφία. Laser. Οπτική Fourier.

Κωδικός: PHYS161
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο