Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (10ΕΚΑ04)

Κ. Βελλίδης, Θ. Μερτζιμέκης

Περιγραφή
 • Η Πυρηνική & Σωματιδιακή Επιστήμη (Ιστορία του Σύμπαντος - Ύλη και Δυνάμεις - Μεθοδολογία)
 • Χαρακτηριστικές Κλίμακες & Μονάδες
 • Φερμιόνια και Μποζόνια - Αντισωμάτια - Ο Σωματιδιακός Κήπος - Θεωρία Yukawa
 • Διαγράμματα Feynman - Οι τρεις αλληλεπιδράσεις (Ηλεκτρομαγνητική - Ισχυρή - Ασθενής)
 • Σχετικιστική Κινηματική - Μετασχηματισμοί Lorentz - Αναλλοίωτη Μάζα
 • Σκέδαση Σωματιδίων - Χρώμα και Αλληλεπιδράσεις
 • Spin και Χρώμα των κουάρκ - Βαρυονική Δεκάδα & Οκτάδα - Ψευδοβαθμωτά και ΔΙανυσματικά Μεσόνια
 • Ομοτιμία - Συζυγία Φορτίου - Χρονική Αντιστροφή
 • Πυρηνικά Συστήματα και Φαινόμενα - Χαρακτηριστικά Μεγέθη - Ο Χάρτης των Νουκλιδίων
 • Ιδιότητες των Πυρήνων - Μάζα & Ενέργεια Σύνδεσης - Ημιεμπειρικός Τύπος - Ραδιενέργεια & Κοιλάδα β-Σταθερότητας
 • Κατανομή Φορτίου και Ύλης στους Πυρήνες
 • Θεωρία της α-Διάσπασης - Χρόνοι ημιζωής α-Ραδιενεργών
 • Ισοτοπικό Σπιν (Isospin) και Κατοπτρικοί Πυρήνες
 • Πυρηνικές Δυνάμεις - Το Δευτέριο - Έννοια του Πυρηνικού Μεσου Πεδίου - Φλοιώδης Δομή του Πυρήνα
 • Πρότυπο Φλοιών - Ενεργειακοί Φοιοί
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ημερολόγιο