Ιστορία της Γλωσσολογίας

Σταματία Κουτσουλέλου

Περιγραφή

Ιστορία της γλωσσικής επιστήμης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Οι εκάστοτε απόψεις/σχολές θα προσεγγίζονται παράλληλα με τις φιλοσοφικές αντιλήψεις της περιόδου καθώς και το ιστορικό-κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο.Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον Δομισμό, Λειτουργισμό και Γενετική-Μετασχηματιστική θεωρία.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις θεωρητικές γλωσσολογικές σχολές, να κατανοήσουν τα αίτια εμφάνισής τους,  να εξασκηθούν στα εργαλεία που χρησιμοποιούν στην ανάλυση του υλικού και να αξιολογήσουν τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της (γλωσσικής) επιστήμης.

Ημερολόγιο