Κοινωνιογλωσσολογία

Διονύσης Γούτσος

Περιγραφή

60ΚΦΓ20-60ΜΦΓ20-Επιλογής (712104, 900) Κοινωνιογλωσσολογία

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις διαστάσεις της ποικιλότητας στη γλώσσα και τις γλωσσικές ποικιλίες της ελληνικής και άλλων γλωσσών που σχετίζονται με κοινωνικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, μελετάται η γεωγραφική διαφοροποίηση των γλωσσών, η σχέση της γλώσσας με το έθνος, το κράτος και τις εθνικές ομάδες, οι κοινωνικές διαστάσεις της τάξης, του φύλου και της ηλικίας, οι γλωσσικές ποικιλίες που διαμορφώνονται σύμφωνα με το περικείμενο και την κοινωνική αλληλεπίδραση (προφορικός-γραπτός λόγος, κειμενικά είδη κ.λπ.) και, τέλος, ο ρόλος της ιδεολογίας. Έμφαση θα δοθεί στη μελέτη συγκεκριμένων παραδειγμάτων κειμενικής αλληλεπίδρασης και στις θεωρίες και τις μεθόδους περιγραφής και ερμηνείας τους.

Ενότητες

Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει με εξέταση που θα περιλαμβάνει 40 ερωτήματα πολλαπλης επιλογής και θα διαρκέσει 45 λεπτά. Για να προετοιμαστείτε θα πρέπει να γνωρίζετε καλά όλες τις βασικές έννοιες που έχουν αναπτυχθεί στα μαθήματα, έχοντας διαβάσει για αυτές από το διδακτικό σύγγραμμα που επιλέξατε και από τις σημειώσεις του μαθήματος.

Ημερολόγιο