Κειμενογλωσσολογία-Ανάλυση Λόγου (ΓΦΓ17/ΜΦΓ17)

Διονύσης Γούτσος

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η γλωσσολογική ανάλυση του κειμένου (προφορικού και γραπτού, λογοτεχνικού και μη), καθώς και της ευρύτερης διάστασης του λόγου. Στόχος είναι η εξοικείωση με τις αρχές και τις μεθόδους ανάλυσης των κειμένων σε διαφορετικά περιβάλλοντα επικοινωνίας (π.χ. συνομιλία, αφήγηση, ΜΜΕ, νομικός και πολιτικός λόγος, διαφημίσεις κ.λπ.). Θα συζητηθούν ειδικότερα οι αρχές της επικοινωνίας, οι σχέσεις κειμένου και περικειμένου, τα κειμενικά είδη (θεωρία και τύποι), οι μηχανισμοί συνοχής, η διαφοροποίηση γραπτού-προφορικού και αφηγηματικού-μη αφηγηματικού λόγου, οι παράγοντες κειμενικότητας, καθώς και οι ποικίλες κειμενικές ενδείξεις και σχέσεις. Η ανάλυση του λόγου θα συνδεθεί με κοινωνικές παραμέτρους, καθώς και με διδακτικές εφαρμογές.

Δομή του μαθήματος

Ενότητα 1: Κείμενο

Ενότητα 2: Περικείμενο

Ενότητα 3: Κειμενικά είδη

Ενότητα 4: Κειμενικότητα

Ενότητα 5: Συνοχή

Ενότητα 6: Προφορικός-γραπτός λόγος

Ενότητα 7: Ανάλυση συνομιλίας

Ενότητα 8: Υφολογία/Κριτική Ανάλυση Λόγου

Ενότητα 9: Διδασκαλία των κειμένων

Ενότητες

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει εργασία, η οποία πρέπει να σταλεί με μέιλ έως την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος και ισοδυναμεί με 2 βαθμούς στην τελική βαθμολογία, και τελική εξέταση. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ενότητα.