Τεχνολογία Καλλυντικών - Κοσμητολογία

Μιχαήλ Ράλλης, Παρασκευάς Δάλλας

Περιγραφή

Συζητείται για το τι είναι και τι θα έπρεπε να είναι το καλλυντικό προϊόν, περιγράφεται το δέρμα και τα εξαρτήματα αυτούδιότι σε αυτό απευθύνεται το καλλυντικό προϊόν και συνεπώς για να γίνει εφικτό να κατανοηθεί ότι για παράδειγμα ένα προϊόν έχει αναγενητικές ιδιότητες θα πρέπει να γνωρίζει κανείς που θα δράσει και ποιές αλλαγές μπορέι να φέρι στο δέρμα. Επίσης αναφέρονται οι κυριώτερες κατηγορίες πρώτων υλών οι οποίες χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά δίδοντας ελάχιστα πρακτικά παραδείγματα. Ηάσκηση επάνω στα συστατικά θα βοηθήσει να κατανοήθεί η δράση, η σταθερότητα αλλά και να αναλύονται άγνωστα σκευάσματα του εμπορίου κατανοώντας πολλές από τις ιδιότητες αυτών.   

Ημερολόγιο