Πρακτική Άσκηση- Τμήμα ΕΜΜΕ

Παναγιώτης Χαλάτσης, Αντώνης Αρμενάκης, Πέτρος Ζούνης

Περιγραφή

Η Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι αποκλειστικά και μόνο πλήρους απασχόλησης και διάρκειας τριών (3) μηνών. Η αμοιβή των φοιτητών για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης είναι 260 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνεται ασφάλιση εργατικού ατυχήματος.

Στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές, οι οποίοι έχουν περάσει τουλάχιστον 15 μαθήματα. Στη συνέχεια, οι φοιτητές επιλέγονται κατά προτεραιότητα βάσει των κάτωθι κριτηρίων. Φοιτητές ΑΜΕΑ επιλέγονται κατά προτεραιότητα, εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον 15 μαθήματα χωρίς συμπληρωματικά κριτήρια επιλογής.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας (βλ. έγγραφα) με τα απαραίτητα στοιχεία, όπως: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, έτος σπουδών, αριθμό μητρώου (ΑΜ), κινητό τηλέφωνο, e-mail, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) κλπ., εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος κατόπιν ανακοίνωσης του Ακαδημαϊκού Επόπτη στο eclass της ΠΑ και στην ι

Περισσότερα  
Στοιχεία επικοινωνίας με ομάδα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ)

Η υπεύθυνη του ΓΡΑφείου Πρακτικής ΆΣκησης (ΓΡΑ Π ΑΣ) του ΕΚΠΑ για το Τμήμα ΕΜΜΕ είναι η κ. Έλλη Μεϊμάρη (emeimari@uoa.gr, 2107276361), στην οποία απευθύνεστε για οποιοδήποτε διαδικαστικό ζήτημα προκύψει σχετικά με την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ.

Τα μέλη της επιτροπής ΠΑ του Τμήματος ΕΜΜΕ είναι:

Σταμάτης Πουλακιδάκος, ΕΔΙΠ (Ακαδημαϊκός Επόπτης)

Πέτρος Ζούνης, ΕΔΙΠ

Τάκης Χαλάτσης, ΕΔΙΠ.

Το mail της ΠΑ είναι praktiki@media.uoa.gr, όπου στέλνετε αιτήσεις, απορίες, ερωτήσεις κλπ.

 

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης- Τμήμα ΕΜΜΕ

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών

του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ)

της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΟΠΕ)

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

 

 

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΜΜΕ)

 

Έχοντας υπόψη την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, η οποία στη συνεδρία της 29-6-2018 ενέκρινε Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Φοιτητών

Αποφασίζει

 

την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος ΕΜΜΕ ως ακολούθως:

 

Άρθρο 1

Γενικές αρχές

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ΕΜΜΕ, δύνανται να πραγματοποιούν τη θεσμοθετημένη από το πρόγραμμα σπουδών τους Πρακτική Άσκηση:

 1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που κατοχυρώνει ρητά την πρακτική άσκηση ως μορφή διεξαγωγής διδακτικού έργου, όπως ορίζουν τα άρθρα 31, 32, παρ.1 και 53, παρ. 2 του Ν.4009/2011.
 2. Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργασιακή και κοινωνικο-ασφαλιστική νομοθεσία.
 3. Σύμφωνα με τα ορισθέντα στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του οικείου Τμήματος, κατ' εφαρμογή του παρόντος Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΚΠΑ [ο οποίος προτάθηκε με τις από 18/12/2017, 03/04/2018 και 24/05/2018 εισηγήσεις της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, Καθηγητή κ. Κ. Μπουραζέλη και συντάχθηκε σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 671/Ε2274/05-03-2018 (Κεντρ. Πρωτ. ΕΚΠΑ: 1718020083/05-03-2018) και 878/Ε2274(β)/27-04-2018 (κεντρ. πρωτ. ΕΚΠΑ 1718025916/27-04-2018) γνωμοδοτήσεις της Νομικής Συμβούλου του ιδρύματος μας, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τον Πρύτανη], και μέχρι εκδόσεως του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.
 4. Σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την υπ' αριθμ. Κοιν. Υπ. Απ. 679/22/08/96, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ156Α) και την από 14.2.2017 (συν.2η) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ:ΩΤ0Δ46ΨΖ2Ν-ΩΞΑ) για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών που διενεργείται με επιχορήγηση μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
 5. Επισημαίνεται ότι, η Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΕΚΠΑ που διενεργείται με επιχορήγηση μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, της οποίας τη μέριμνα έχει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ, εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, που εφαρμόζονται αναλόγως ως προς το σκέλος των ακαδημαϊκών κριτηρίων, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών ρυθμίσεων που απορρέουν από τις ασφαλιστικές διατάξεις και την πράξη χρηματοδότησης.

 

Άρθρο 2

Όροι και προϋποθέσεις

Για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης και της σύννομης λειτουργίας του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης φοιτητών, ορίζονται τα ακόλουθα:

 1. Το Τμήμα ΕΜΜΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθορίζει τα ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης. Για την ορθή λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης, τη γενική μέριμνα φέρει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ. Το Τμήμα ΕΜΜΕ συνεπικουρεί το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης-ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της συμβολής του επί των ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης της πρακτικής. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης-ΕΚΠΑ διατηρεί συγκεντρωτικά στοιχεία για τον αριθμό των κατ’ έτος ασκούμενων φοιτητών, τα οποία και διασταυρώνει με το Τμήμα ΕΜΜΕ.
 2. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΕΜΜΕ ορίζει την τριμελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ. Επιπλέον, ένα μέλος (ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ) της Επιτροπής ορίζεται ως ο «Ακαδημαϊκός Επόπτης-Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης» για τους ασκούμενους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ΕΜΜΕ. Ο Ακαδημαϊκός Επόπτης έχει την ακαδημαϊκή επίβλεψη και τον συντονισμό των συμβαλλομένων μερών.
 3. Το Τμήμα ΕΜΜΕ συνάπτει τετραμερή σύμβαση υπό τον τίτλο: «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος ΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ» με: (α) τον εκάστοτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα/Επιχείρηση υποδοχής που απασχολεί φοιτητές/τριες του Τμήματος, (β) τον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, και (γ) τον/την Ασκούμενο/η Φοιτητή/τρια. Το εν λόγω Ιδιωτικό Συμφωνητικό εκδίδεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται και κρατούνται από τα τέσσερα συμβαλλόμενα μέρη: (α) τον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα υποδοχής, (β) τον Νόμιμο εκπρόσωπο ΕΛΚΕ (το αντίτυπο κρατείται στο αρχείο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης-ΕΚΠΑ), (γ) τον Ασκούμενο/η Φοιτητή/τρια, και (δ) Ακαδημαϊκό Επόπτη Τμήματος ΕΜΜΕ (το αντίτυπο κρατείται στο αρχείο του Τμήματος). Το πρότυπο σχέδιο σύμβασης για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ συντάσσεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης-ΕΚΠΑ και παρέχεται στο Τμήμα ΕΜΜΕ.
 4. Για την πρακτική άσκηση εκτός προγραμμάτων ΕΣΠΑ, το ιδιωτικό συμφωνητικό ακολουθεί το πρότυπο του προαναφερθέντος συμφωνητικού για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων μερών. Το εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό εκδίδεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται και κρατούνται από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη: (α) τον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα υποδοχής, (β) τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΜΜΕ (το αντίτυπο κρατείται στο αρχείο του Τμήματος), και (γ) τον/την Ασκούμενο/η Φοιτητή/τρια. Το πρότυπο σχέδιο σύμβασης για Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ συντάσσεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης-ΕΚΠΑ και παρέχεται στο Τμήμα ΕΜΜΕ.
 5. Για την πρακτική άσκηση μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά τη δημοσίευση του παρόντος, τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά θα συντάσσονται σύμφωνα με τις τυχόν ειδικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την πράξη χρηματοδότησης ή και των τυχόν ειδικών ασφαλιστικών καλύψεων και θα εντάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, μόνο ως προς το σκέλος των ακαδημαϊκών κριτηρίων και των γενικών ασφαλιστικών καλύψεων, ελλείψει άλλων (βλ. άρθρο 7).
 6. Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι, όσα Συμφωνητικά Πρακτικής Άσκησης έχουν ήδη εκτελεσθεί ή εκτελούνται επί του παρόντος μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ διατηρούν συνολικά την ισχύ τους [σύμφωνα την υπ' αριθμ. Κοιν. Υπ. Απ. 679/22/08/96, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ156Α) και την από 14.2.2017 (συν.2η) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ:ΩΤ0Δ46ΨΖ2Ν-ΩΞΑ)], μέχρι και την ολοκλήρωση της διενεργηθείσας ή ήδη διενεργούμενης πρακτικής άσκησης.

 

Άρθρο 3

Ορισμός ακαδημαϊκών και εργασιακών απαιτήσεων και υποχρεώσεων

των συμβαλλομένων μερών

 1. Η συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος ΕΜΜΕ στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι προαιρετική. Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 2. Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και έχει ενταχθεί στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ως μάθημα επιλογής και με τέσσερις (4) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
 3. Μετά το πέρας της, ο Ακαδημαϊκός Επόπτης αξιολογεί την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, συνυπολογίζοντας τις αντίστοιχες εκθέσεις του φορέα απασχόλησης, και καταθέτει στη γραμματεία του Τμήματος ΕΜΜΕ σχετική αξιολόγηση βάσει της βαθμολογικής κλίμακας 0 έως 10. Η συγκεκριμένη βαθμολογία δεν συνυπολογίζεται στον βαθμό πτυχίου αλλά αναφέρεται στην αναλυτική βαθμολογία και στο παράρτημα πτυχίου.
 4. Η συνολική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το Τμήμα ΕΜΜΕ θα είναι ίση για όλους τους φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων θέσεων ανά ακαδημαϊκό έτος, η διάρκεια μπορεί να είναι δίμηνη ή τρίμηνη, ανάλογα με τους όρους και τον αριθμό των παρεχομένων χρηματοδοτουμένων θέσεων εκ μέρους του προγράμματος ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και του αριθμού ενδιαφερομένων φοιτητών. Η διάρκεια θα είναι συνεχόμενη, με ημερομηνίες έναρξης και λήξης που ορίζονται για κάθε ακαδημαϊκή περίοδο από το ΕΚΠΑ. Για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ, η διάρκεια αυτής μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ δύο (2) και έξι (6) μηνών, βάσει της σχετικής σύμβασης.
 5. Η ημερήσια διάρκεια εργασίας στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε έξι (6) ώρες και η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας σε τριάντα (30) ώρες. Οι φορείς υποδοχής πρέπει να διευκολύνουν τους φοιτητές παρέχοντας άδειες για συμμετοχή σε εξετάσεις ή παραδόσεις/υποστηρίξεις εργασιών (προφορικές ή γραπτές, προόδου ή τελικές κλπ) σύμφωνα με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών και τουλάχιστον μία ημέρα για κάθε μάθημα στο οποίο εξετάζονται οι φοιτητές.
 6. Στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές Β΄ έτους και πάνω, οι οποίοι έχουν περάσει τουλάχιστον 15 μαθήματα. Στη συνέχεια, οι φοιτητές επιλέγονται κατά προτεραιότητα βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού. Φοιτητές ΑΜΕΑ επιλέγονται κατά προτεραιότητα, εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον 15 μαθήματα χωρίς συμπληρωματικά κριτήρια επιλογής. Για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ δεν θα εφαρμόζεται η προαναφερθείσα διαδικασία επιλογής.
 7. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με φορείς υποδοχής από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπου το 55% των θέσεων ανά ακαδημαϊκή περίοδο πρέπει να αφορούν ιδιωτικούς φορείς (η αναλογία αυτή ισχύει μόνο για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ).
 8. Τα καθήκοντα της εργασίας κατά την Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να είναι σχετικά με τις σπουδές του Τμήματος ΕΜΜΕ. Για τον σκοπό αυτό, όποτε χρειάζεται, θα υπάρχει επικοινωνία-παρέμβαση του Ακαδημαϊκού Επόπτη με τους ασκούμενους φοιτητές και τους φορείς υποδοχής.
 9. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ οι ασκούμενοι φοιτητές θα λαμβάνουν αμοιβή και θα είναι ασφαλιστικά καλυμμένοι μέσω των πόρων του προγράμματος ΕΣΠΑ. Το ποσό αμοιβής καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε προγράμματος ΕΣΠΑ.
 10. Για Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ, οι φορείς απασχόλησης φοιτητών είναι υποχρεωμένοι να καλύπτουν την αμοιβή των φοιτητών, η οποία θα είναι τουλάχιστον ίση με αυτή του προγράμματος ΕΣΠΑ ανά μήνα, καθώς και την ασφάλισή τους για εργατικό ατύχημα, μέσω της κάλυψης των εξόδων συμβολαίου αυτασφάλισης του φοιτητή, ή μέσω όποιας άλλης μεθόδου θα εξασφαλίζει με σύννομο τρόπο την ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών.

 

Άρθρο 4

Υποβολή αίτησης και διαδικασία επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα στοιχεία, όπως: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, έτος σπουδών, αριθμό μητρώου (ΑΜ), κινητό τηλέφωνο, e-mail, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) κλπ, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος κατόπιν ανακοίνωσης του Ακαδημαϊκού Επόπτη στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΕΜΜΕ και μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των διαθεσίμων θέσεων. Η επιλογή φοιτητών γίνεται από την τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, κατόπιν αξιολόγησης των φοιτητών σύμφωνα με  τα κριτήρια που έχουν οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ΕΜΜΕ:

 

Κριτήριο Α: Στάθμιση ανά έτος σπουδών.

Συντελεστής φοιτητών ολοκληρωμένων εξαμήνων: Α=5

Συντελεστής 4ετών φοιτητών/τριών: Α=4

Συντελεστής 3ετών φοιτητών/τριών: Α=3

Συντελεστής 2ετών φοιτητών/τριών: Α=2

 

Κριτήριο Β: Στάθμιση βάσει αριθμού μαθημάτων που έχουν περάσει.

Συντελεστής Β: ο αριθμός μαθημάτων που έχουν περάσει.

 

Κριτήριο Γ: Στάθμιση βάσει μέσου όρου βαθμολογίας μαθημάτων που έχουν περάσει.

Συντελεστής Γ: ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχουν περάσει.

 

Κριτήριο Δ: Στάθμιση βάσει αριθμού μαθημάτων που έχουν διδαχθεί.

Συντελεστής Δ: ο αριθμός μαθημάτων που έχουν διδαχθεί.

 

Κριτήριο Ε: Στάθμιση αριθμού αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέχρι τη συγκεκριμένη περίοδο.

Συντελεστής Ε: αριθμός αιτήσεων

Αίτηση για πρώτη, τρέχουσα φορά: Ε=1,

Ε=2, 3 κοκ, αν υπήρξαν σχετικές αιτήσεις στο παρελθόν, που δεν είχαν εγκριθεί λόγω χαμηλής μοριοδότησης-βαθμολογίας, δεδομένου του αριθμού 15 των περασμένων μαθημάτων.

 

Αλγόριθμος επιλογής

Επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές με την υψηλότερη σειρά επιλογής βάσει των συντελεστών στα παραπάνω κριτήρια Α-Ε:  Σειρά επιλογής  =  Α  +  Β x Γ / Δ  +  Ε

 

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, θα δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές που υπέβαλαν χρονικά νωρίτερα την αίτησή τους. Μετά την ανακοίνωση των επιλεγμένων φοιτητών θα υπάρχει χρονικό περιθώριο πέντε εργασίμων ημερών για δυνατότητα άσκησης ένστασης. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΕΜΜΕ και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ, διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές, που θα επιλεγούν για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, θα έχουν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, το οποίο θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του τμήματος, για να ολοκληρώσουν την τυπική διαδικασία για την οριστικοποίηση της θέσης τους. Διαφορετικά, θα χάνουν τη θέση τους, η οποία θα μεταβιβάζεται στους επιλαχόντες φοιτητές. Οι επιλεγέντες φοιτητές για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης-ΕΚΠΑ ή στον Ακαδημαϊκό Επόπτη του Τμήματος ΕΜΜΕ το τετραμερές ιδιωτικό συμφωνητικό (βλ. άρθρο 2, παρ. 3) σε τέσσερα αντίτυπα. Για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ δεν θα εφαρμόζεται η προαναφερθείσα διαδικασία επιλογής. Στην περίπτωση πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ απαιτείται μόνο η προσκόμιση του τριμερούς ιδιωτικού συμφωνητικού (στο άρθρο 2, παρ. 4) σε τρία αντίτυπα στον Ακαδημαϊκό Επόπτη του Τμήματος ΕΜΜΕ.

 

Άρθρο 5

Διαδικασία αναγγελίας και επίβλεψη πρακτικής άσκησης

Μετά τη διαδικασία επιλογής, οι ασκούμενοι φοιτητές ενημερώνουν τον φορέα υποδοχής, ώστε η διαθέσιμη θέση Πρακτικής Άσκησης να αναρτηθεί στο σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (σύστημα ΑΤΛΑΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση atlas.grnet.gr. Μόλις η διαθέσιμη θέση αναγγελθεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, οι φοιτητές στέλνουν τον κωδικό θέσης, όνομα και αριθμό μητρώου στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης-ΕΚΠΑ ώστε να γίνει η σχετική αντιστοίχιση θέσης (για πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ δεν απαιτείται η διαδικασία αυτή). Η επίβλεψη των ασκουμένων φοιτητών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης γίνεται από τον εργασιακό επιβλέποντα του φορέα υποδοχής, ο οποίος ορίζεται από τον φορέα και ικανοποιεί κριτήρια επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο.

 

Άρθρο 6

Ολοκλήρωση και αξιολόγηση πρακτικής άσκησης

Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης και σε διάστημα ενός (1) μηνός, οι ασκούμενοι φοιτητές υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης-ΕΚΠΑ (για πρακτική μέσω ΕΣΠΑ) ή στον Ακαδημαϊκό υπεύθυνο (για πρακτική εκτός ΕΣΠΑ) τα παρακάτω έντυπα:

 1. Την έκθεση πεπραγμένων και αξιολόγησης του φορέα από τον φοιτητή, όπου αναφέρεται αναλυτικά η ενασχόληση με το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης και αξιολογείται ο φορέας υποδοχής, αναφορικά με την ανταπόκρισή του στις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της πρακτικής. Το Τμήμα ΕΜΜΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποτρέπει φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε φορείς που έχουν αξιολογηθεί αρνητικά από ασκούμενους φοιτητές. Η έκθεση πεπραγμένων-αξιολόγησης φορέα συντάσσεται και υπογράφεται από τον ασκούμενο φοιτητή.
 2. Τη βεβαίωση εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης με το ακριβές χρονικό διάστημα υλοποίησής της, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής και τον εργασιακό επιβλέποντα.
 3. Την έκθεση επίδοσης-αξιολόγησης του ασκούμενου φοιτητή από τον εργασιακό επιβλέποντα, με την υπογραφή του επιβλέποντα από τον φορέα υποδοχής.

Στη συνέχεια ο Ακαδημαϊκός Επόπτης αξιολογεί και βαθμολογεί τους φοιτητές. Επιπλέον, για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, συμπληρώνει τη βεβαίωση-έκθεση αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης βεβαιώνοντας ότι έχουν εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις τους και υπογράφει τις εντολές πληρωμής των φοιτητών, οι οποίες έχουν συμπληρωθεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης-ΕΚΠΑ.

 

Άρθρο 7

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

 • Άρθρο 53 ν. 4009/2011 (όπως η περ. α' της παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το αρθ.31 παρ. 3, ν. 4452/2017-Α 17): « α) Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016(Α' 83). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας. (...) 2. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (Α' 206) εφαρμόζονται αναλόγως και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σύμφωνα με το Πρόγραμμα σπουδών τους».
 • Άρθρο 13 ν. 2640/1998: «Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (ΦΕΚ 83Α) υπάγονται όλα τα Α.ΕΙ. των οποίων οι φοιτητές, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, πραγματοποιούν πρακτική άσκηση».

Άρθρο 10 παρ. 2 ν. 2217/1994: «Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α') υπάγονται από 1.1.1995 στην ασφάλιση του ΙΚΑ μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος».

 

Ενότητες

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΡΑ Π ΑΣ) του ΕΚΠΑ για το Τμήμα ΕΜΜΕ είναι ο κ. Αδάμος Δημήτρης (2107276443) και μπορείτε να  απευθύνεστε σε αυτόν για οποιοδήποτε διαδικαστικό ζήτημα προκύψει σχετικά με την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ.

Τα μέλη της επιτροπής ΠΑ του Τμήματος ΕΜΜΕ είναι:

Παναγιώτης Χαλάτσης, ΕΔΙΠ (Ακαδημαϊκός Επόπτης),

Αντώνης Αρμενάκης, Επίκουρος Καθηγητής (μέλος)

Πέτρος Ζούνης, ΕΔΙΠ (μέλος).

Το mail της ΠΑ είναι praktiki@media.uoa.gr, όπου στέλνετε αιτήσεις, απορίες, ερωτήσεις κλπ.

Επίσης, για όλες τις πληροφορίες που αφορούν την ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, μπορείτε να επισκέφτεσθε και την ιστοσελίδα του ΓΡΑΠΑΣ: grapas.uoa.gr.

Ημερολόγιο