Διαλεκτική της εικόνας

Evaguelia Diamantopoulou

Περιγραφή

Στό σεμινάριο αυτό οι φοιτητές / τριες καλούνται: α) να κατανοήσουν τον διαλεκτικό ρόλο της εικόνας, τόσο ως προς τις διάφορες εκδοχές της, ζωγραφική, γλυπτική, αλλά και κινηματογραφική, θεατρική, κειμενική, όσο και ως προς την σχέση της με τον ιστορικό χωροχρόνο και β) να ασκηθούν στην εικονολογική ανάλυση μέσα από τον διάλογο και τις εργασίες. 

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με απαλλακτικές εργασίες.

Όριο απουσιών: 3

 

Ημερολόγιο