Θεωρία Ελέγχου (Μεταπτυχιακό)

Γιώργος Χαλικιάς

Περιγραφή
Θεωρία Ελέγχου (E.12)

 

Δυναμικά Συστήματα: Ορισμοί, ιδιότητες (αιτιότητα - causality, συμβατότητα - consistency), παραδείγματα. Η έννοια της “εσωτερικής κατάστασης” και του χώρου καταστάσεων. Γενικές κατηγορίες συστημάτων (εισόδου-εξόδου/εσωτερικής κατάστασης, συνεχούς/διακριτού χρόνου, κλπ).

 

Γραμμικά Συστήματα: Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. ‘Ύπαρξη και μοναδικότητα λύσης. Θεμελιώδης πίνακας λύσεων, πίνακας μεταφοράς. Εκθετικός πίνακας exp(At): Ιδιότητες, υπολογισμός (πίνακες απλής και μή-απλής δομής). Επίλυση συστημάτων καταστάσεως χώρου (μέθοδος μεταβολής παραμέτρων, ολοκλήρωμα συνέλιξης). Μετασχηματισμοί ισοδυναμίας. Το πρόβλημα “πραγματοποίησης” και κανονικές μορφές.

 

Ανάλυση Γραμμικών Συστημάτων: Μετασχηματισμός Laplace: Ορισμοί, αντίστροφος μετασχηματισμός, Ιδιότητες, μετασχηματισμός Laplace τυπικών συναρτήσεων. Συνάρτηση μεταφοράς, Πόλοι και μηδενικά πολυ-μεταβλητών συστημάτων, κανoνική μορφή Smith-McMillan. Συνάρτηση Συχνοτήτων. Σύνδεση συστημάτων (συστήματα σε σειρά, σ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο