Ανταγωνισμός

Μεταξία Ι. Κουσκουνά

Περιγραφή

Η αρχή της οικονομίας ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό εκφράζει το οικονομικό πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται συντακτικά δεσμεύοντας τα Κράτη Μέλη και την ίδια την Ένωση. Η «κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας», όπως αναγγέλλεται στο άρθρο 3.3. ΣΕΕ, αναδεικνύει τον ανταγωνισμό ως ουσιώδες και αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της εσωτερικής αγοράς που εγκαθιδρύει η Ένωση: αποτελεί μέσο για την επίτευξη των γενικότερων στόχων που αυτή δηλώνει ρητά ότι έχει σκοπό να προάγει.

Η στάθμιση μεταξύ της επιδίωξης του οικονομικού προτύπου και της ανάγκης κοινωνικής προστασίας διατρέχουν την προβληματική του συγκεκριμένου μαθήματος.

Ημερολόγιο