Ειδικά Θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Συγκριτικού Δικαίου

Χαράλαμπος Παμπούκης

Περιγραφή

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔ.Δ.Δ.

2011-2012  Β΄ εξάμηνο

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βασικές έννοιες: χρέος/ έλλειμμα/

Ιστορικό παγκόσμιας κρίσης/

Προσδιορισμός προβλήματος

Η δομή του χρέους (πιστωτές/φύση του χρέους)

Τυπολογία κρίσεων

Επίλυση κρίσεων (συμβατικοί μηχανισμοί/ θεσμικοί μηχανισμοί)

 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οικονομικές πτυχές (τελευταίος δανειστής/ ηθικό moral hazard/κυρώσεις αγοράς)

Νομικές πτυχές (δύναται ένα Κράτος να πτωχεύσει;/ χρέος και
ρευστότητα/δικαστική αποτίμηση παύσης πληρωμής και σειράς πιστωτών)

Το κρατικός χρέος χρειάζεται ένα ιδιαίτερο νομικό καθεστώς; (

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

CDS (Credit default swaps)

Rating agencies

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Τυπολογία (πιστωτές/ Κράτη, πιστωτές/ πιστωτές)

Τεχνικές εκούσιας επίλυσης

Τεχνικές ακούσιας επίλυσης

Ζητήματα από την μη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων δανειστικών συμβάσεων
(pari passu/ CAC/)

Θέματα επίδικα (νομικές άμυνες/ νομικές επιθέσεις/ θέση συγκριτικής
νομολογίας)

Μονομερείς ενέργειες

Περισσότερα