Ιταλική Γλώσσα Ι (66ΙΤΑ001)

Ιωάννα Τύρου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση της δομής της ιταλικής γλώσσας και η ανάπτυξη βασικών γλωσσικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων για να είναι δυνατή η επικοινωνία με ιταλόφωνους ομιλητές. Στόχοι του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, η σωστή χρήση των βασικών μορφοσυντακτικών δομών και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου.

Τελική αξιολόγηση: οι φοιτητές πρέπει να περάσουν προφορική και γραπτή εξέταση (στα κεφάλαια και στην ύλη που διδάχτηκε).

Ενότητες

Image result for lavoro

Ripasso dei tempi verbali: Passato prossimo, presente e futuro.

Pronomi personali e possessivi.

Le dispiace se (chiedere il permesso).

Sapere, conoscere.

Formazione degli avverbi.

Futuro per ipotesi: futuro con stare + gerundio.

Periodo ipotetico della realtà.

Fare una richiesta in modo gentile. Accogliere la richiesta.

Chiedere l' opinione di un' altra persona.

Chiedere informazioni su qualcosa. 

Esprimere incertezza.

Chiedere di ripetere.

Dire la provenienza e la nazionalità.

Chiedere e dire ...(la data di nascita, se una persona è sposata, quale lavoro fa una persona, l' indirizzo, il numero di telefono, e parlare delle lingue conosciute e di altre abilità...).

 

Domanda di lavoro.

Scrivere un curriculum.

Rispondere ad un annuncio.

 

Ripasso di alcuni elementi generali di geografia fisica e amministrativa.

Ripasso e ampliamento: mestieri, domande personali, i paesi, le nazionalità. I miei.

Image result for stili di vita

Articolo determinativo, indeterminativo, partitivo.

I sostantivi irregolari, i nomi e gli aggettvi in -co, -go.

Pronomi Possessivi.

Buono- Bello. Come mai? Preposizioni ed espressioni di luogo.

Gli stereotipi. Gli italiani come "mammoni".

Lessico sulla casa, sulla famiglia, sugli elettrodomestici, sui lavori domestici.

Chiedere la causa, esprimendo sorpresa.

Chiedere un favore. Esprimere sorpresa.

Altre valenze di "mamma mia!".

 

Image result for more e amicizia

Esprimere stati d'animo ed emozioni.

Iniziare una conversazione telefonica.

Chiedere come sta una persona.

Dire come sta una persona.

Esprimere un' opinione posotiva.

Esprimere un' opinione negativa.

Scusarsi. 

Le particelle: ci e ne.

Ogni e tutti i...

Passato prossimo.

Leggere e scrivere versi d' amore.

Image result for infanzia

Esprimere azioni ripetute o abituali nel passato.

Parlare di un' azione in svolgimento nel passato. 

Descrivere luoghi, situazioni, persone al passato.

Esprimere azioni contemporanee nel passato.

Espriemere azioni nel passato, interrotte da altre.

Imperfetto, stare+ gerundio.

Alimentazione- cibo e cucina.

Negozi, professioni e giochi che scompaiono.

Image result for telelavoro

Pronomi combinati.

Alcuni pronomi indefiniti (qualche, alcuni, niente/nulla, nessuno, ognuno, poco, qualcosa, qualcuno).

Essere capace, essere in grado di.

Lettera/ fax formale.

Casa e arredamento. Verbi della casa e del lavoro in ufficio. 

Aspetti di lavoro. Disoccupazione e telelavoro.