ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΟΠΠ-Ε03)

Στέφανος Κίλιας

Περιγραφή

Το μάθημα εστιάζει σε σύγχρονες διεπιστημονικές έννοιες, και γεωπεριβαλλοντικές και οικονομοτεχνικές στρατηγικές, για την βιώσιμη εκμετάλλευση και διαχείριση των κοιτασμάτων ορυκτών πόρων (ΟΠ), με στόχο την κατανόηση της αλληλεξάρτησης της εξόρυξης ορυκτών πρώτων υλών με την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη.  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται: (1) στις βασικές αρχές της γένεσης και έρευνας εντοπισμού ΟΠ στην ξηρά και στη θάλασσα, (2) στα  γεωπεριβαλλοντικά μοντέλα των  ορυκτών και μεταλλικών  πόρων (συμπεριλαμβανομένων και των κρίσιμων) τα οποία ενοποιούν όλα τα στοιχεία/δεδομένα του “κύκλου ζωής” ενός κοιτάσματος, από την έρευνα εντοπισμού μέχρι την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, (3) στο θεσμικό και οικονομοτεχνικό πλαίσιο για την έρευνα εντοπισμού, την εξόρυξη/εκμετάλλευση, και τους κανόνες και στρατηγικές προστασίας του περιβάλλοντος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στην Ελλάδα, (4) προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση των σύγχρονων “κοιτασματολόγων/γεωεπιστημόνων ορυκτών πόρων”.  Παρουσιάζονται μελέ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο