Μοριακή Διαγνωστική

Διαμάντης Σίδερης

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές μεθόδους και προσεγγίσεις κυρίως της λειτουργικής γενωμικής και πρωτεομικής που είτε ήδη χρησιμοποιούνται στη διάγνωση ασθενειών, είτε βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης για εφαρμογές. Στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνονται τα εξής κεφάλαια
 

 • Θεωρητική βάση των σύγχρονων τεχνικών μοριακής διάγνωσης.
 • Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR) και άλλες τεχνικές
  πολλαπλασιασμού αλληλουχιών
 • PCR πραγματικού χρόνου.
 • Βασικές μοριακές τεχνικές (Κλωνοποίηση γονιδίων, Southern, Northern,
  Western)
 • Aνάλυση προϊόντων πολλαπλασιασμού νουκλεϊκών οξέων με μεθόδους
  υβριδοποίησης σε στερεές επιφάνειες.
 • Κατευθυνόμενη μεταλλαξογένεση- SNPs.
 • Ανίχνευση μεταλλαγών με μοριακές μεθόδους (SSCP, DGGE, DHPLC,sequencing).
 • Τεχνικές χαρτογράφησης γονιδίων- πρόγραμμα ανθρώπινου γονιδιώματος.
 • Πειραματικές προσεγγίσεις για την ανεύρεση νέων γονιδίων και μελέτη της λειτουργίας τους (π.χ. RNAi).
 • Xρήση των microarrays στην διάγνωση
 • Συστήματα μελέτης πρωτεινικών αλληλεπι
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις