Πρακτική Άσκηση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Νίκος Πασσάς

Περιγραφή

Ξεκινώντας από το Μάρτιο 2021, στο χώρο αυτό βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία σχετικά με την Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (πληροφορίες, διαδικασίες, έγγραφα, διαθέσιμες θέσεις, ανακοινώσεις, κτλ.).

Αν και η πρόβαση είναι ανοικτή, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στο eclass, ώστε να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο σύνδεσμο "Πληροφορίες" παρακάτω.

Ώρες γραφείου κ. Πασσά: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 12:30-13:30, μόνο τηλεφωνικά ή μέσω email (passas[at]di.uoa.gr, 210 7275651).

Πρακτική Άσκηση
Πλαίσιο υλοποίησης

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν Πρακτική Άσκηση σε φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα (εκτός του ΕΚΠΑ), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει, εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου, την Πτυχιακή Εργασία. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος είναι η εξοικείωση τους με το αντικείμενο της μελλοντικής τους απασχόλησης, έτσι ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, καθώς και με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του επαγγελματικού χώρου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την επικείμενη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση είναι το «Πρακτική Άσκηση Ι» και το «Πρακτική Άσκηση ΙΙ», καθένα από τα οποία απαιτεί για την κατοχύρωσή του 3 μήνες πλήρους απασχόλησης (ή το ισοδύναμο μερικής απασχόλησης) σε εργασία σχετική με την Πληροφορική ή/και τις Τηλεπικοινωνίες.

Οι επιλογές που έχουν οι φοιτητές, σε συνδυασμό και με την Πτυχιακή Εργασία είναι:

  • Να εκπονήσουν μόνο Πτυχιακή Εργασία, και να βαθμολογηθούν στα μαθήματα «Πτυχιακή Εργασία Ι» και «Πτυχιακή Εργασία ΙΙ».
  • Να εκτελέσουν μόνο Πρακτική Άσκηση διάρκειας 6 μηνών πλήρους απασχόλησης (ή το ισοδύναμο μερικής απασχόλησης), ενιαία στον ίδιο φορέα ή τμηματικά σε δύο τρίμηνα διαστήματα στον ίδιο ή διαφορετικούς φορείς, και να βαθμολογηθούν στα μαθήματα «Πρακτική ‘Άσκηση Ι» και «Πρακτική Άσκηση ΙΙ».
  • Να επιλέξουν συνδυασμό Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 3 μηνών πλήρους απασχόλησης (ή το ισοδύναμο μερικής απασχόλησης), και Πτυχιακής Εργασίας μειωμένου φόρτου και να βαθμολογηθούν στα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση Ι» και «Πτυχιακή Εργασία Ι».

Η εκτέλεση των Πρακτικών Ασκήσεων πραγματοποιείται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (βρίσκεται στον κατάλογο "Έγγραφα"), κυρίως με χρηματοδότηση του Φορέα Υποδοχής, κατόπιν υπογραφής του Πρότυπου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης (στον φάκελο "Έγγραφα/Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση από το φορέα") μεταξύ Τμήματος, Ασκούμενου Φοιτητή και Φορέα Υποδοχής.

Το συμπληρωμένο συμφωνητικό πρέπει, με ευθύνη του Ασκούμενου Φοιτητή, να υπογραφεί υποχρεωτικά πριν από την έναρξη κάθε νέας Πρακτικής Άσκησης. Οι Ασκούμενοι Φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση οφείλουν, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη αυτής, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (secret[at]di.uoa.gr) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, με πρωτότυπη ή ηλεκτρονική υπογραφή από τους ίδιους και υπογραφή/σφραγίδα από το Φορέα Υποδοχής, προκειμένου να ελεγχθεί και να υπογραφεί εγκαίρως και από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Μόνο μετά την υπογραφή και από τα τρία μέρη θα είναι δυνατή η έναρξη κάθε νέας Πρακτικής Άσκησης.

Με την έναρξη κάθε Πρακτικής Άσκησης, ορίζεται από το Τμήμα ένας διδάσκων ως Ακαδημαϊκός Επόπτης αυτής, με σκοπό την παρακολούθηση και καθοδήγηση του Ασκούμενου Φοιτητή όπου χρειάζεται. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, ο Ασκούμενος Φοιτητής οφείλει να προσκομίσει στον Ακαδημαϊκό Επόπτη τα κατάλληλα έγγραφα, όπως αναφέρονται στονΕσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης , προκειμένου αυτή να βαθμολογηθεί:

  1. Βεβαίωση εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα Υποδοχής.
  2. Έκθεση ολοκλήρωσης από τον επιβλέποντα του Φορέα.
  3. Έκθεση πεπραγμένων από τον Ασκούμενο Φοιτητή.

Τα πρότυπα των παραπάνω εγγράφων βρίσκονται στον φάκελο "Έγγραφα/Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση από το φορέα"

Αμοιβή 

Η απαραίτητη αμοιβή και ασφάλιση του Ασκούμενου Φοιτητή καλύπτονται υποχρεωτικά από το Φορέα Υποδοχής, εκτός από τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, που περιγράφεται παρακάτω. Το ύψος της αμοιβής των Ασκούμενων Φοιτητών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ορίζεται στο ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον Φορέα Υποδοχής. Από 1/2/2019, με την αριθμ. οικ. 4241/127/30-1-2019 (ΦΕΚ 173/τ.Β'/30-1-2019) απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται:

  • στο ποσό των 29,04 ευρώ, δηλαδή 29,04 Χ 80% X 25 ημέρες = 580,80 € μηνιαίως.

Στο δημόσιο τομέα οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι θεσμοθετημένες με Υπουργικές Αποφάσεις και η αμοιβή των Ασκούμενων Φοιτητών ανέρχεται στα 176,08 €. Ειδικά για τους φοιτητές που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η μηνιαία αποζημίωση καθορίζεται σε 440,00 €. Με τον όρο δημόσιος τομέας, θεωρείται όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Η αμοιβή των Ασκούμενων Φοιτητών δεν υπόκειται σε κρατήσεις, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.  

Ασφάλιση

Οι Ασκούμενοι Φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και μόνο κατά κινδύνου ατυχήματος. Η ασφαλιστική εισφορά στο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες τον μήνα, και είναι υποχρεωτική. 

Αναγγελία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Σύμφωνα με την υπ.αρ.οικ.29147/Δ1/10258 και υπ.αρ.30294/Δ1/10558 εγκυκλίου, ΦΕΚ 2639/Β΄/28.06.2019 από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση το σαρωμένο συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης μεταξύ του φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση.

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μέρους των Πρακτικών Ασκήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΣΠΑ), όπου ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει κόστος. Μέσω του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης 3μηνων Πρακτικών Ασκήσεων για συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών του Τμήματός μας, οι οποίοι προκύπτουν κατόπιν διαδικασίας επιλογής που ανακοινώνεται μία φορά το χρόνο (περί τα τέλη Δεκεμβρίου). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να καλύπτεται από το Φορέα Υποδοχής όπως περιγράφεται παραπάνω. 

Οι Πρακτικές Ασκήσεις με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες οι οποίες ανακοινώνονται κάθε χρόνο, και από τις οποίες προκύπτει ο κατάλογος χρηματοδοτούμενων φοιτητών, καθώς και η διαδικασία έναρξης και λήξης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ στο σύνδεσμο https://grapas.uoa.gr/

Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό

Όσον αφορά τη δυνατότητα εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης σε φορέα του εξωτερικού, είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις του Προγράμματος Σπουδών για τη διάρκεια και το αντικείμενο, και παρέχεται η ανάλογη  υποχρεωτική αμοιβή και ασφάλιση που προβλέπεται στη χώρα υποδοχής. Απαραίτητη και σε αυτή την περίπτωση είναι η υπογραφή αντίστοιχου Ιδιωτικού Συμφωνητικού στα Αγγλικά πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, το οποίο παρέχεται κατόπιν συνεννόησης από τον υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα κ. Νικόλαο Πασσά.

Ομοίως, και η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μέσω προγράμματος Erasmus+ αναγνωρίζεται εφ’ όσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις του Προγράμματος Σπουδών για τη διάρκεια και το αντικείμενο άσκησης. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με το γραφείο Erasmus του ΕΚΠΑ για τα διαδικαστικά, και με τον κ. Πασσά για τη βαθμολόγηση.

Περισσότερες πληροφορίες

Υπεύθυνος για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι το μέλος Ε.ΔΙ.Π. κος Νικόλαος Πασσάς.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον κο Πασσά για περαιτέρω ενημέρωση και πληροφόρηση για τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης στις ώρες γραφείου: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 12:30-13:30, μόνο τηλεφωνικά ή μέσω email (passas[at]di.uoa.gr, 210 7275651).

 

Ημερολόγιο