Πρακτική Άσκηση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Νίκος Πασσάς

Περιγραφή

Ξεκινώντας από το Μάρτιο 2021, στο χώρο αυτό βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία σχετικά με την Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (πληροφορίες, διαδικασίες, έγγραφα, διαθέσιμες θέσεις, ανακοινώσεις, κτλ.).

Αν και η πρόβαση είναι ανοικτή, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στο eclass, ώστε να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο σύνδεσμο "Περίγραμμα" παρακάτω.

Διευκρινήσεις μόνο τηλεφωνικά στις ώρες γραφείου του κ. Πασσά: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 12:30-13:30, στο 210 7275651.

 

Πρακτική Άσκηση
Πλαίσιο υλοποίησης

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν Πρακτική Άσκηση σε φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα (εκτός του ΕΚΠΑ), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει, εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου, την Πτυχιακή Εργασία. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος είναι η εξοικείωση τους με το αντικείμενο της μελλοντικής τους απασχόλησης, έτσι ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, καθώς και με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του επαγγελματικού χώρου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την επικείμενη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση είναι το «Πρακτική Άσκηση Ι» και το «Πρακτική Άσκηση ΙΙ», καθένα από τα οποία απαιτεί για την κατοχύρωσή του 3 μήνες πλήρους απασχόλησης (ή το ισοδύναμο μερικής απασχόλησης) σε εργασία σχετική με την Πληροφορική ή/και τις Τηλεπικοινωνίες.

Οι επιλογές που έχουν οι φοιτητές, σε συνδυασμό και με την Πτυχιακή Εργασία είναι:

  • Να εκπονήσουν μόνο Πτυχιακή Εργασία, και να βαθμολογηθούν στα μαθήματα «Πτυχιακή Εργασία Ι» και «Πτυχιακή Εργασία ΙΙ».
  • Να εκτελέσουν μόνο Πρακτική Άσκηση διάρκειας 6 μηνών πλήρους απασχόλησης (ή το ισοδύναμο μερικής απασχόλησης), ενιαία στον ίδιο φορέα ή τμηματικά σε δύο τρίμηνα διαστήματα στον ίδιο ή διαφορετικούς φορείς, και να βαθμολογηθούν στα μαθήματα «Πρακτική ‘Άσκηση Ι» και «Πρακτική Άσκηση ΙΙ».
  • Να επιλέξουν συνδυασμό Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 3 μηνών πλήρους απασχόλησης (ή το ισοδύναμο μερικής απασχόλησης), και Πτυχιακής Εργασίας μειωμένου φόρτου και να βαθμολογηθούν στα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση Ι» και «Πτυχιακή Εργασία Ι».

Η εκτέλεση των Πρακτικών Ασκήσεων πραγματοποιείται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (βρίσκεται στον κατάλογο "Έγγραφα"), κυρίως με χρηματοδότηση του Φορέα Υποδοχής, κατόπιν υπογραφής του Πρότυπου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης (στον φάκελο "Έγγραφα/Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση από το φορέα") μεταξύ Τμήματος, Ασκούμενου Φοιτητή και Φορέα Υποδοχής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει διαφορετικό συμφωνητικό για ήδη εργαζόμενους και μη εργαζόμενους φοιτητές.

Το συμπληρωμένο συμφωνητικό πρέπει, με ευθύνη του Ασκούμενου Φοιτητή, να υπογραφεί υποχρεωτικά πριν από την έναρξη κάθε νέας Πρακτικής Άσκησης. Οι Ασκούμενοι Φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση οφείλουν, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη αυτής, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (secret[at]di.uoa.gr) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό (με πρωτότυπη ή ψηφιακή υπογραφή από τους ίδιους και πρωτότυπη υπογραφή/σφραγίδα ή ψηφιακή υπογραφή από το Φορέα Υποδοχής), προκειμένου να ελεγχθεί και να υπογραφεί εγκαίρως και από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Μόνο μετά την υπογραφή και από τα τρία μέρη θα είναι δυνατή η έναρξη κάθε νέας Πρακτικής Άσκησης.

Με την έναρξη κάθε Πρακτικής Άσκησης, ορίζεται από το Τμήμα ένας διδάσκων ως Ακαδημαϊκός Επόπτης αυτής, με σκοπό την παρακολούθηση και καθοδήγηση του Ασκούμενου Φοιτητή όπου χρειάζεται. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, ο Ασκούμενος Φοιτητής οφείλει να προσκομίσει στον Ακαδημαϊκό Επόπτη τα κατάλληλα έγγραφα, όπως αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, προκειμένου αυτή να βαθμολογηθεί:

  1. Βεβαίωση εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα Υποδοχής.
  2. Έκθεση ολοκλήρωσης από τον επιβλέποντα του Φορέα.
  3. Έκθεση πεπραγμένων από τον Ασκούμενο Φοιτητή.

Τα πρότυπα των παραπάνω εγγράφων βρίσκονται στον φάκελο "Έγγραφα/Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση από το φορέα"

Αμοιβή 

Για ήδη εργαζόμενους φοιτητές στο Φορέα Υποδοχής, η αμοιβή ορίζεται από το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο περί κατώτατου μισθού.

Για μη εργαζόμενους φοιτητές, η απαραίτητη αμοιβή καλύπτεται υποχρεωτικά από το Φορέα Υποδοχής, εκτός από τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, που περιγράφεται παρακάτω. Ο Φορέας Υποδοχής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Ασκούμενο Φοιτητή μηνιαίως αμοιβή σε ποσοστό 80% επί του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, η οποία περιλαμβάνει κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και εισφορές του δικαιούχου, πλέον ασφαλιστικής κάλυψης όπως περιγράφεται παρακάτω, εφόσον η Πρακτική Άσκηση αφορά εκπαιδευτική δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. Εάν η Πρακτική Άσκηση αφορά μικρότερο αριθμό ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, το ποσό της μηνιαίας αμοιβής διαμορφώνεται αναλογικά σύμφωνα με τις συνολικές ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Στο δημόσιο τομέα οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι θεσμοθετημένες με Υπουργικές Αποφάσεις και η αμοιβή των Ασκούμενων Φοιτητών ανέρχεται στα 176,08 €. Ειδικά για τους φοιτητές που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η μηνιαία αποζημίωση καθορίζεται σε 440,00 €. Με τον όρο δημόσιος τομέας, θεωρείται όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

 

Ασφάλιση

Οι ήδη εργαζόμενοι φοιτητές στο Φορέα Υποδοχής υπόκεινται σε υποχρεωτική πλήρη ασφάλιση λόγω της εργασίας τους.

Οι μη εργαζόμενοι φοιτητές, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.), σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος, το κόστος της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον Φορέα Υποδοχής.

Αναγγελία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Για τους ήδη εργαζόμενοι φοιτητές στο Φορέα Υποδοχής έχει προηγηθεί η αναγγελία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ λόγω της εργασίας τους.

Για μη εργαζόμενους φοιτητές, απαιτείται η αναγγελία έναρξης σύμβασης Πρακτικής Άσκησης υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση το σαρωμένο συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης μεταξύ του φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση.

Δημοσίευση στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ

Ο Φορέας Υποδοχής οφείλει υποχρεωτικά πριν την έναρξη κάθε Πρακτικής Άσκησης να τη δημοσιεύσει στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ (atlas.grnet.gr).

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Για μη εργαζόμενους φοιτητές, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μέρους των Πρακτικών Ασκήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΣΠΑ), όπου ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει κόστος. Μέσω του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης 3μηνων Πρακτικών Ασκήσεων για συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών του Τμήματός μας, οι οποίοι προκύπτουν κατόπιν διαδικασίας επιλογής που ανακοινώνεται μία φορά το χρόνο (περί τα τέλη Δεκεμβρίου). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να καλύπτεται από το Φορέα Υποδοχής όπως περιγράφεται παραπάνω. 

Οι Πρακτικές Ασκήσεις με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες οι οποίες ανακοινώνονται κάθε χρόνο, και από τις οποίες προκύπτει ο κατάλογος χρηματοδοτούμενων φοιτητών, καθώς και η διαδικασία έναρξης και λήξης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ στο σύνδεσμο https://grapas.uoa.gr/

Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό

Όσον αφορά τη δυνατότητα εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης σε φορέα του εξωτερικού, είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις του Προγράμματος Σπουδών για τη διάρκεια και το αντικείμενο, και παρέχεται η ανάλογη  υποχρεωτική αμοιβή και ασφάλιση που προβλέπεται στη χώρα υποδοχής. Απαραίτητη και σε αυτή την περίπτωση είναι η υπογραφή αντίστοιχου Ιδιωτικού Συμφωνητικού στα Αγγλικά πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, το οποίο παρέχεται κατόπιν συνεννόησης από τον υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα κ. Νικόλαο Πασσά.

Ομοίως, και η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μέσω προγράμματος Erasmus+ αναγνωρίζεται εφ’ όσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις του Προγράμματος Σπουδών για τη διάρκεια και το αντικείμενο άσκησης. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με το γραφείο Erasmus του ΕΚΠΑ για τα διαδικαστικά, και με τον κ. Πασσά για τη βαθμολόγηση.

Περισσότερες πληροφορίες

Υπεύθυνος για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι το μέλος Ε.ΔΙ.Π. κος Νικόλαος Πασσάς.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον κο Πασσά για περαιτέρω ενημέρωση και πληροφόρηση για τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης στις ώρες γραφείου: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 12:30-13:30, μόνο τηλεφωνικά στο 210 7275651.