Ανάπτυξη Λογισμικού για Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες (Δικτυακός Προγραμματισμός) (Κ23-Β) (Κ23Β)

Nancy Alonistioti

Περιγραφή

Το μάθημα Κ23β "Ανάπτυξη Λογισμικού Τηλεπικοινωνιών - Δικτυακός Προγραμματισμός" συνίσταται σε μια εκτεταμένη υλοποίηση δικτυακών λειτουργιών, πρωτοκόλλων και εφαρμογών. Η προσέγγιση στοχεύει στην σταδιακή εξοικείωση στον προγραμματισμό σε διαφορετικά δικτυακά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει προγραμματισμό για σταθερά και κινητά δίκτυα και εφαρμογές Μελλοντικού Διαδικτύου, κινητών και ασύρματων συστημάτων. Οι εφαρμογές και οι υλοποιήεις αφορούν επίσης γνωσιακά και αναδιαμορφώσιμα περιβάλλοντα κινητών και ασύρματων επικοινωνιών (με χρήση π.χ. J2ME, Android). Τέλος η ανάπτυξη θα επεκταθεί με χρήση τεχνικών διαδικτυακού προγραμματισμού με στόχο τη διαχείριση των κινητών συσκευών (σε προκαθορισμένο περιβάλλον προσομοίωσης).

Ενότητες

Παρουσιάστηκε συνοπτικά η εργασία, ο σκοπός, το αντικείμενο της και οι φάσεις υλοποίησής της.

Διαλέξεις Α μέρους, 1η & 2 ώρα, 1 Οκτ. 2019.

Διαλέξεις Α & Β μέρους, 8 Οκτ. 2019.

Πραγματοποιήθηκε εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA και τις τεχνολογίες της. (Ολοκληρώθηκε)

Το μέρος Α διδάχθηκε στις 02.10.2018.

Τα μέρη Β και Γ διδάχτηκαν στις 09.10.2018.

Πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή στο σύστημα Android. Παρουσιάστηκαν η αρχιτεκτονική του Android, τα βασικά συστατικά του και υπηρεσίες, καθώς και τα βασικά συστατικά των εφαρμογών. Παρουσουσιάστηκαν απλά παραδείγματα εφαρμογών με ένα και δύο activities.

Πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, παρουσιάστηκε το μοντέλο publish - subscribe και το πρωτόκολλο μηνυμάτων MQTT. Τέλος, αναφέρθηκαν τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εργασία: mosquitto για τον broker, Εclipse paho JAVA client και Android, για τα JAVA client και android, αντίστοιχα.

Πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή στο σύστημα Android. Παρουσιάστηκαν η αρχιτεκτονική του Android, τα βασικά συστατικά του και υπηρεσίες, καθώς και τα βασικά συστατικά των εφαρμογών. Παρουσουσιάστηκαν απλά παραδείγματα εφαρμογών με ένα και δύο activities.

Ημερολόγιο