Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Αφροδίτη Τσαλγατίδου

Περιγραφή

Επιχειρησιακές Διαδικασίες (ΕΔ) καί Κατηγορίες αυτών. Κύκλος ζωής ΕΔ. Μοντελοποίηση ΕΔ. Κατηγορίες Μοντέλων ΕΔ (προσανατολισμένα σε δραστηριότητες, πράκτορες, στόχους, κλπ.). Αναδιοργάνωση ΕΔ (ΑΕΔ) καί Μεθοδολογίες ΑΕΔ (Μεθοδολογία κατά Davenport, Hammer & Champy, Jacobson, PADM). Σύγκριση μεθοδολογιών. Χάρτες Διαδικασιών. Παρουσίαση του προτύπου μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών BPMN (Business Process Modeling Notation). Προσομοίωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Εργαλεία μοντελοποίησης και προσομοίωσης ΕΔ. Εργαλεία και Τεχνολογίες αυτοματοποίησης ΕΔ. Υπηρεσιοστρεφείς ΕΔ. Υπηρεσίες Ιστού. Η γλώσσα BPEL (Business Process Execution Language). Αφαίρεση και Αντιστοίχιση ΕΔ. Διαρκής Βελτίωση Διαδικασιών. Εξόρυξη ΕΔ. Ερευνητικά ζητήματα

Business Processes (BP) and Categories. BP Life cycle. BP modeling. Categories of BP models (activity oriented, agent oriented, goal oriented, etc). BP Rengineering and Methodologies (Methodologies of Davenport, Hammer & Champy, Jacobson, PADM). Methodo

Περισσότερα  
Κωδικός: ΠΜΣ 541
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » ΠΜΣ Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες » Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις