Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΜΣ 520)

Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνος

Περιγραφή
Εννοιολογική θεμελίωση όρων Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Έλεγχος προσπέλασης: MAC, DAC, RBAC.
Στοιχεία Εφαρμοσμένης Κρυπτογραφίας: Κλασικές Κρυπτογραφικές μέθοδοι. Συμμετρικά και Ασύμμετρα Κρυπτοσυστήματα. Κώδικες Αυθεντικοποίησης Μηνυμάτων. Ψηφιακές Υπογραφές. Έμπιστες Τρίτες Οντότητες: απαιτήσεις χρηστών, παρεχόμενες υπηρεσίες, τεχνολογικές λύσεις, πολιτικές συντήρησης και παροχής πιστοποιητικών, μέθοδοι εποπτείας και τεχνικές αξιολόγησης. Υποδομή Δημόσιων Κλειδιών.
Ζητήματα Ασφάλειας Δικτύων: Κατηγορίες Απειλών, Σημεία Ευπάθειας, Αντίμετρα, Διασφάλιση. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας Δικτύων ISO/OSI: Υπηρεσίες Ασφάλειας, Μηχανισμοί Ασφάλειας, Διοίκηση Ασφάλειας. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας στο Μοντέλο του Internet: Ασφάλεια επιπέδου Internet, Ασφάλεια επιπέδου Μεταφοράς, Ασφάλεια επιπέδου Εφαρμογής, Ασφάλεια υπεράνω του επιπέδου Εφαρμογής. Συγκριτική αξιολόγηση λύσεων. Εφαρμογές. Ηλεκτρονικές Πύλες Ασφάλειας: Αρχιτεκτονικές, Αξιολόγηση. Εφαρμογές.
Τεχνολογίες Προστασίας Ιδιωτικότητας και
Περισσότερα