Παράλληλοι Αλγόριθμοι

Ν. Μισυρλής, Φ.Τζαφέρης, Μ. Λουκά

Περιγραφή
/Μέρος Ι:/ Παράλληλοι μη αριθμητικοί αλγόριθμοι Εισαγωγή, Παράλληλες Αρχιτεκτονικές, Μεθοδολογία Ανάπτυξης Παράλληλων Αλγορίθμων, Απόδοση Παράλληλων Συστημάτων, Παράλληλη Επιλογή, Παράλληλη Συγχώνευση, Παράλληλη ταξινόμηση, Παράλληλη Αναζήτηση, Παράλληλοι Αλγόριθμοι Γραφημάτων, Παράλληλοι Αλγόριθμοι Υπολογιστικής Γεωμετρίας. /Μέρος ΙΙ:/ Παράλληλοι αριθμητικοί αλγόριθμοι Εισαγωγή, Παράλληλοι Υπολογισμοί Πινάκων (Ανάστροφος, Πολ/μός Πίνακα με διάνυσμα, Πολ/μός Πινάκων), Παράλληλες Άμεσοι Μέθοδοι για την επίλυση Γραμμικών Συστημάτων, Παράλληλες Επαναληπτικές Μέθοδοι για την επίλυση Γραμμικών Συστημάτων, Εφαρμογή: Παράλληλη Αριθμητική Λύση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων (Πολυχρωματισμός, Τοπικές Μέθοδοι), Παράλληλες Μέθοδοι Υπολογισμού Ιδιοτιμών-Ιδιοδιανυσμάτων. Συστολικοί Αλγόριθμοι.
Κωδικός: ΠΜΣ 561
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο