ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Θωμάς Μαυρομούστακος

Περιγραφή

Ταυτοποίηση Οργανικών Ενώσεων με χρήση Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) μίας και δύο διαστάσεων υγρής κατάστασης. Εφαρμογές φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού στον ορθολογικό σχεδιασμό καινοτόμων φαρμακευτικών μορίων. Αρχές φασματοσκοπίας NMR στερεάς κατάστασης. Η χρήση άλλων φασματοσκοπιών (IR, UV, CD, Raman, κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ και MS) στην ταυτοποίηση οργανικών μορίων και κυρίως βιομορίων. Παραδείγματα εφαρμογών των φασματοσκοπιών όπου να αποδεικνύεται η συμπληρωματικότητα τους στην ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων και βιομορίων. Εφαρμογές Μοριακής Μοντελοποίησης στη διαμορφωτική ανάλυση και μοριακή πρόσδεση βιοδραστικών μορίων.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες εξετάζονται και αξιολογούνται με δύο προόδους. Όσοι/ες επιτύχουν δεν χρειάζεται να παρακαθίσουν στην τελική εξέταση. Οι δύο πρόοδοι είναι ισότιμοι και η τελική βαθμολογία  αποτελεί τον τελικό μέσο όρον των δύο.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα δίνεται εργασία και qui

Περισσότερα  

Ημερολόγιο