ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Ερμόλαος Ιατρού

Περιγραφή

Διαμόρφωση και ευκαμψία πολυμερικών αλυσίδων

. Άμορφα και κρυσταλλικά πολυμερή. Θερμικές μεταπτώσεις (σημείο τήξεως/κρυσταλλώσεως, σημείο υαλώδους μετάπτωσης). Ανιοντικός πολυμερισμός. Ζωντανός ριζικός πολυμερισμός. Μακρομοριακή αρχιτεκτονική. Μεθοδοι προσδιορισμού μέσων μοριακών βαρών και διαστάσεων μακρομοριών (ωσμωμετρία, σκέδαση φωτός, ιξωδομετρία, χρωματογραφία μέσω πηκτής).