Βυζαντινή Ιστορια Β΄. Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους 1081-1453

Αντωνία Κιουσοπούλου

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό θα γίνει μια επισκόπηση της περιόδου 1081-1453, με έμφαση στην ανάδειξη των κύριων χαρακτηριστικών της βυζαντινής κοινωνίας και των αλλαγών που συντελούνται κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Ειδικότερα θα μελετηθούν προφανώς αλληλένδετα μεταξύ τους τα ακόλουθα θέματα.

  1. Η οργάνωση της κεντρικής εξουσίας
  2. Οι παραγωγικές σχέσεις στη βυζαντινή ύπαιθρο
  3. Μεγάλη αριστοκρατία
  4. Οι πόλεις
  5. Εμπόριο και έμποροι
  6. Σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους

Ημερολόγιο