Πόλεμος και ειρήνη στο Βυζάντιο (7ος-15ος αι.): ιδεολογία και πραγματικότητα

Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη και Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη

Περιγραφή

 

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας

Αθ. Κόλια-Δερμιτζάκη και Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη 

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 

Πόλεμος και ειρήνη στο Βυζάντιο

(7ος-15ος αι.):

ιδεολογία και πραγματικότητα 

 

War and peace in Byzantium

(7th- 15th c.):

perceptions and reality 

 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση: α) των αντιλήψεων των Βυζαντινών για τον πόλεμο και την ειρήνη  β) των τρόπων με τους οποίους επιδίωκαν αφενός την αποφυγή της ένοπλης σύρραξης και τη διατήρηση της ειρήνης και αφετέρου εκείνοι με τους οποίους επιδίωκαν τη νίκη (αποτελεσματική οργάνωση του στρατού, παροχές σε αυτόν, ενίσχυση του ηθικού του)  γ) η πραγματικότητα του πολέμου: τρόποι διεξαγωγής του, συμπεριφορά στρατιωτών και ηγετών, δημογραφικές και οικονομικές επιπτώσεις

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις