Βυζαντινή Θεσσαλονίκη: σταθμοί στην ιστορία, κοινωνία και καθημερινότητα, πνευματική ζωή, τέχνη και ακτινοβολία

Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη - Σοφία Καλοπίση-Βέρτη σε συνεργασία με Στυλιανό Λαμπάκη

Περιγραφή

Αντικείμενο του σεμιναρίου αποτελεί η Θεσσαλονίκη, «ἡ πρώτη μετὰ τὴν πρώτην» πόλη της Αυτοκρατορίας, πρωτεύουσα της ἐπαρχότητας του Ιλλυρικού αρχικά και του θέματος Θεσσαλονίκης από τον 9ο αιώνα. Χάρη στην προνομιακή γεωγραφική της θέση (βρίσκεται στο σταυροδρόμι χερσαίων, θαλάσσιων και ποτάμιων στρατιωτικών και εμπορικών οδών) καθίσταται το πιο σημαντικό εμπορικό και οικονομικό κέντρο μετά την Κωνσταντινούπολη. Εξ αιτίας, όμως, αυτής της θέσης και της σπουδαιότητάς της η Θεσσαλονίκη δέχεται τον αντίκτυπο των πολιτικών γεγονότων και των αναστατώσεων που συγκλονίζουν κατά καιρούς το Βυζάντιο και ιδιαιτέρως τη Βαλκανική (επιδρομές Γότθων, Σλάβων, Αβάρων, Βουλγάρων), ενώ γίνεται αντικείμενο άμεσων επιθέσεων και γνωρίζει τρεις δραματικές και καταστρεπτικές αλώσεις εκ μέρους Αράβων, Νορμανδών και Οθωμανών, πολύ περισσότερες πολιορκίες και εικοσαετή λατινική κατοχή. Οι διάφοροι σταθμοί στην πολιτική ιστορία της πόλης επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων της και τις εξελίξεις στην οργάν

Περισσότερα  

Ημερολόγιο