Μινωική Θρησκεία

Ελευθέριος Πλάτων

Περιγραφή

Δίνεται μία γενική επισκόπηση των μέχρι σήμερα διατυπωμένων υποθέσεων σχετικά με το χαρακτήρα και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της θρησκείας των Κρητών της Εποχής του Χαλκού. Γίνεται σύντομη αναφορά στις πηγές και στα γενικά προβλήματα που αφορούν στη διαχείριση αρχαιολογικών και φιλολογικών πληροφοριών πάνω στο θέμα και σχολιάζονται με τρόπο κατά το δυνατόν συνοπτικό τα κύρια πεδία, που αποτελούν το αντικείμενο: το "μινωικό πάνθεον", "ο κόσμος των δαιμόνωνκαι των υπερκόσμιων όντων", "οι τόποι λατρείας", "τα θρησκευτικά σύμβολα", "το ιερατείο", "τα είδη της λατρείας και οι τελετουργίες", "η ταφική λατρεία" και "οι πληροφορίες από τις πινακίδες της Γραμμικής Β".