ΙΙ 22 Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως Β’

Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνεται στην κατάσταση στη δυτική Ευρώπη  και στις επιπτώσεις στην ανατολική Μεσόγειο κατά τον 11ο-15ο αιώνα. Ιδιαίτερα εξετάζεται η επεκτατική πολιτική της παπικής εκκλησίας (Reconquista της ιβηρικής χερσονήσου, σταυροφορίες στην ανατολική Μεσόγειο), αλλά και η πολιτική των λατινικών δυνάμεων (διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις) στο χώρο της Μεσογείου. ΄Εμφαση δίνεται στην κατάσταση που διαμορφώθηκε στην ανατολική Μεσόγειο την περίοδο των σταυροφοριών με τη δημιουργία λατινικών βασιλείων (Ιερουσαλήμ, Κύπρος) και αργότερα, μετά τη Δ΄ σταυροφορία, ηγεμονιών στην άλλοτε βυζαντινή αυτοκρατορία (Ρωμανία), στην οργάνωση (εκκλησία, διοίκηση, φεουδαρχία), στην ανάπτυξη του εμπορίου και τις αλληλεπιδράσεις με τις τοπικές κοινωνίες.

Ημερολόγιο