Η Κρήτη κατά την εποχή της μυκηναϊκής εξάπλωσης

Ελευθέριος Πλάτων

Περιγραφή

Εμβάθυνση σε βασικά ζητήματα που αφορούν αυτή τη λιγότερο γνωστή περίοδο της μινωικής Κρήτης. Η χρονολόγηση των κνωσιακών πινακίδων της Γραμμικής Β. Ο χαρακτήρας της αποκαλούμενης "τελικής ανακτορικής περιόδου". Οι "τάφοι των πολεμιστών". Η ΥΜΙΙ-ΙΙΙΑ1 περίοδος στην υπόλοιπη Κρήτη. Ο εκμηκυναϊσμός της Κρήτης. Αξιολόγηση με γραπτή εργασία, της οποίας θα προηγηθεί υποχρεωτική προφορική παρουσίαση.

Ημερολόγιο