Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (15ος - 20ός αι.)

Σπυρίδων Πλουμίδης

Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζει, σε θεματικές ενότητες, ορισμένες από τις κυριότερες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις της νεοελληνικής ιστορίας από την Άλωση (1453) έως το 1940.