Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (15ος - 20ός αι.)

Σπυρίδων Πλουμίδης

Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζει, σε θεματικές ενότητες, ορισμένες από τις κυριότερες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις της νεοελληνικής ιστορίας από την Άλωση (1453) έως το 1940.

Ημερολόγιο