Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας)

Ευάγγελος Καραμανωλάκης

Περιγραφή

 

Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης στην Ελλάδα

 

(19ος-20ός αιώνας)

 

 

 

Στο μάθημα επιχειρείται η μελέτη των διαδικασιών συγκρότησης και ανάπτυξης της ιστορικής επιστήμης στην Ελλάδα στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινωνικών συγκυριών και συγκριτικά με την ευρωπαϊκή εμπειρία: Η κυριαρχία και παρακμή της γενικής ιστορίας. Η ανάπτυξη του ιστορικού ενδιαφέροντος. Η Μεγάλη Ιδέα και οι ιστορικοί προσδιορισμοί της. Ο Σπ. Ζαμπέλιος και το ελληνοχριστιανικό παρελθόν. Το σχήμα του Κ.Δ. Παπαρρηγόπουλου για μια ενιαία και συνεχή εθνική ιστορία. Η ενσωμάτωση της μακεδονικής και βυζαντινής περιόδου. Ο Σπ. Λάμπρος και η συγκρότηση επιστημονικής ιστορίας. Η στροφή προς το Βυζάντιο και την νεοελληνική ιστορία. Ο Γ.  Κορδάτος και η εμφάνιση των κομμουνιστικών ιδεών στην ιστορία. Η ανάπτυξη της μαρξιστικής ιστοριογραφίας έως και την ιστορική σύνθεση του Ν. Σβορώνου. Η μελέτη του νεοελληνικού διαφωτισμού και ο Κ. Θ. Δημαράς.

 

 

 

Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης στην Ελλάδα

 

(19ος-20ός αιώνας)

Περισσότερα  

Ημερολόγιο