Προιστορική Αρχαιολογία Γ' - ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΙΘΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη

Περιγραφή

Υποχρεωτικό κατεύθυνσης ΙΑ26

H εμφάνιση του ανθρώπου στην Αφρική και η παραγωγή των πρώτων λίθινων εργαλείων γύρω στα 2,5 εκ. χρόνια π. Χ. σηματοδοτούν την αρχή της Παλαιολιθικής εποχής  που χαρακτηρίζεται από την σύσταση των πρώτων ανθρωπίνων ομάδων και την οργάνωση και λειτουργία των πρώτων κοινωνιών. Το τέλος της Παλαιολιθικής επέρχεται με την τήξη των παγετώνων, την άνοδο της θερμοκρασίας και τη βελτίωση του κλίματος. Κατά τη Νεολιθική εποχή που ακολουθεί και διαρκεί έως την 3η χιλιετία π. Χ. η μόνιμη εγκατάσταση και η εξημέρωση των φυτών και των ζώων αναδεικνύουν ένα νέο τρόπο ζωής και νέες σχέσεις με τον περιβάλλοντα χώρο. Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των κοινωνιών των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών της  Παλαιολιθικής, του φαινομένου της Νεολιθικοποίησης  όπως αυτό εμφανίζεται στην Εγγύς Ανατολή, και των αγροκτηνοτροφικών κοινωνιών της Νεολιθικής στο ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στον υλικοτεχνικό πολιτισμό καθώς και στα ιδεολογικά συστήματα της επ

Περισσότερα