Αγροτική Κοινωνιολογία

Αντώνης Μπαλντούκας

Περιγραφή

Περιεχόμενο Διαλέξεων:

 • Συμβολή της γεωπονικής επιστήμης και της βιομηχανικής επανάστασης στην ανάπτυξη της αγροτικής κοινωνιολογίας.
 • Μετάβαση από την αγροτική στην αστική κοινωνία και κοινωνικοί μετασχηματισμοί.
 • Χρονική εξέλιξη της μελέτης της αγροτικής κοινωνίας.
 • Ανάπτυξη της επιστήμης της αγροτικής κοινωνιολογίας στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.
 • Εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγροτική κοινωνιολογία στις υπανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες.
 • Ανάπτυξη της αγροτικής κοινωνιολογίας μετά από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
 • Ανάπτυξη της αγροτικής κοινωνιολογίας στην Ελλάδα.
 • Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα που επηρεάζουν την αγροτική κοινωνία.
 • Διάκριση μεταξύ αγροτικής και αστικής κοινωνίας.
 • Μεταβολή του αγροτικού πληθυσμού στη σύγχρονη Ελλάδα.
 • Ερμηνεία της εξέλιξης των αγροτικών κοινωνιών.
 • Τεχνολογικές συνθήκες και μορφές της αγροτικής κοινωνικής ζωής.
CC - Αναφορά Δημιουργού
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να περιγράφει πώς η γεωπονική επιστήμη και η βιομηχανική επανάσταση συνέβαλαν στην ανάπτυξη της αγροτικής κοινωνιολογίας.
 • Να εξηγεί ποιοι κοινωνικοί μετασχηματισμοί συνέβησαν κατά τη μετάβαση από την αγροτική στην αστική κοινωνία.
 • Να αναλύει τη χρονική εξέλιξη της μελέτης της αγροτικής κοινωνίας.
 • Να παρουσιάζει την ανάπτυξη της επιστήμης της αγροτικής κοινωνιολογίας στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.
 • Να περιγράφει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγροτική κοινωνιολογία, στις υπανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες.
 • Να εξηγεί την ανάπτυξη της αγροτικής κοινωνιολογίας μετά από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
 • Να ερμηνεύει την ανάπτυξη της αγροτικής κοινωνιολογίας στην Ελλάδα.
 • Να ταξινομεί τα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα που επηρεάζουν την αγροτική κοινωνία.
 • Να διακρίνει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ αγροτικής και αστικής κοινωνίας.
 • Να παρουσιάζει τη μεταβολή του αγροτικού πληθυσμού στη σύγχρονη Ελλάδα.
 • Να ερμηνεύει την εξέλιξη των αγροτικών κοινωνιών.
Τρόπος διδασκαλίας

Δια ζώσης διαλέξεις σε αίθουσα του τμήματος.

Φόρτος Εργασίας
 • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3
 • Πιστωτικές Μονάδες: 4
 • Διαλέξεις (13 εβδομάδες * 3 ώρες/εβδομάδα): 39
 • Ατομική μελέτη: 26
 • Ανάλυση βιβλιογραφίας: 15
 • Προετοιμασία Αξιολόγησης: 20
 • Συνολικός Φόρτος Εργασίας: 100