Προχωρημένο Εργαστήριο

Θεματικές Ενότητες

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (16 ώρες)
  • Θερμοδυναμική και κινητική περιγραφή για το σχηματισμό κραμάτων και ενώσεων. Διάχυση στη στερεά κατάσταση, μηχανισμοί, επιφανειακή διάχυση. (4 ώρες)
  • Περίθλαση από περιοδικές δομές, κινηματική θεωρία περίθλασης. Μελέτη πολυκρυσταλλικού στερεού με τη μέθοδο  περιθλασιμετρίας σκόνης ακτίνων-Χ (PXRD): ταυτοποίηση φάσεων, προσδιορισμός κρυσταλλικών σταθερών  άγνωστης δομής, προσδιορισμός παραμέτρων δομής-μικροδομής με τη μέθοδο ανάλυσης Rietveld.  (8 ώρες)
  • Μέθοδοι  μετρήσεων ηλεκτρικής αγωγιμότητας (4 επαφών,  Van der Paw). Αρχές μετρήσεων στατικής (dc-) και ac- μαγνητικής επιδεκτικότητας.  Μετρήσεις με VSM και SQUID. Βασικές ιδιότητες υπεραγωγών. (2 ώρες)
  • Απεικόνιση επιφανειών με δέσμη ηλεκτρονίων: Αλληλεπίδραση δέσμης-δείγματος, (δευτερογενή e, ακτίνες Χ). Τοπολογική και χημική αντίθεση, σχηματισμός εικόνας με σάρωση. Αρχές μικροσκοπίας φαινομένου σήραγγoς (STM) και μικροσκοπίας ατομικών δυνάμεων (AFM). (2 ώρες)