Μέρος Ι: Από την Τεχνοπολιτική στην Πολιτική: Σχέσεις Συμπαραγωγής τεχνοεπιστήμης και πολιτικής

1. Από την Κοινωνική Κατασκευασιοκρατία σε ζητήματα Πολιτικής

Knut H. Sorensen, Social Shaping on the Move? On the Policy Relevance of the Social Shaping of Technology Perspective Stewart Russell and Robin William, “Concepts, Spaces and Tools for Action? Exploring the Policy Potential of the Social Shaping Perspective

2. Κοινωνικο-τεχνολογικά φαντασιακά, Οράματα, Προσδοκίες και Πολιτικές

Sheila Jasanoff (ed), States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order (Routledge, 2004). Chapter 2, “Ordering Knowledge, Ordering Society” (Jasanoff)

3. Μοντέλα Διακυβέρνησης, Επιστημολογίες Πολιτικών Αποφάσεων και Αναδυόμενες τεχνολογίες

Sheilla Jasanoff, “In the Democracies of DNA: Ontological Uncertainty and Political Order in Three States,” New Genetics and Society 24(2):139-155 (2005).

LeRoy Paddock and Molly Masterton, “An integrated framework for governing emerging technologies such as nanotechnology and synthetic biology”