Μέτρηση μάζας γαλαξιών μεσω γραμμών εκπομπής μεσοαστρικού αερίου: μάζα μοριακού αερίου
- Μοριακό και ατομικό αέριο: μελέτη διαφορών στην κατανομή και τις ιδιότητές τους
- Μέτρηση της εκπομπής από μόρια CO
- Υπολογισμός μάζας μοριακού αερίου και σύγκριση με την δυναμική μάζα του γαλαξία NGC5055