Μέρος Τέταρτο: Διαχείριση Διακινδύνευσης, Τεχνοεπιστήμες και Νόμοι

9. Φάρμακα, Ασφάλεια και Ρυθμιστικό Πλαίσιο

10. Κανονισμοί, Όρια, Συμφέρονται και Διατροφή: Η πρόκληση της Βιοτεχνολογίας

11. Περιβαλλοντικές Προκλήσεις και Ρυθμιστικό Πλαίσιο