Μέρος Πρώτο: Αναλυτικό Πλαίσιο και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

1. Από της Σπουδές Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία στις Σπουδές Δικαίου, Επιστήμης Τεχνολογίας: Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

2. Τεχνοεπιστήμη, Επιστημολογία και Δίκες