Μέρος ΙΙ: Διακυβέρνηση Ερευνητικών Υποδομών, Δικτύων και Καινοτομίας

1. Θεσμοί, Μοντέλα, Διαχείριση Γνώσης

Etzkowitz, Henry. Leydesdorff, Loet. 2000. The dynamics of innovation: from National Systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research Policy 29 (2000) 109–123

Mirowski, Phillip. 2004. The Effortless Economy of Science? Duke University Press, Durham and London 2004.

Jakob Edler, “Change in European R&D Policy as a Complex Consensus-Building Process”, Changing Governance of Research and Technology Policy

2. Δείκτες και αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων: Στρατηγικές έξυπνης διακυβέρνησης και αναστοχαστικής αποτίμησης αναδυόμενων τεχνολογιών (νανοτεχνολογία κλπ)

Stefan Kuhlmann, Arie Rip; Next-Generation Innovation Policy and Grand Challenges, Science and Public Policy, Volume 45, Issue 4, 1 August 2018, 448–454

Uyarra et al. 2017 Anchoring the innovation impacts of public procurement to place' Env.and Planning C

Federico Ferretti, Ângela Guimarães Pereira, Dániel Vértesy, Sjoerd Hardeman; Research excellence indicators: time to reimagine the ‘making of’?, Science and Public Policy.