2η ενότητα: Αρχαία ελληνική φιλολογία - Βασικές έννοιες, συγχρονικά και διαχρονικά

Η φιλολογία ως ιδιαίτερη επιστήμη: οι αρχαίες θεωρήσεις:

2.1. Οι αρχαίες έννοιες και ορισμοί της φιλολογίας: φιλόλογοι, κριτικοί, γραμματικοί και γραμματική τέχνη.

2.2. Οι μαρτυρίες:

2.2.1 Σέξτος Εμπειρικός, Προς γραμματικούς (Σέξτ. Εμπ. Γραμμ. 41-42, 57-90, 91-96, 248-253),

2.2.2 Κοϊντιλιανός, Institutio oratoria (Κοϊντ. Inst. 1.4.2, 1.9.1, 1.8.13-21),

2.2.3 Διονύσιος Θραξ, Τέχνη γραμματική (Διον. Θρ., Τέχνη 5.1-6.3),

2.2.4 Σχόλια εις Διονύσιον Θράκα (Σχόλ. Διον. Θρ. 156,20-164,29, ιδιαίτ. 159,9-160,23).

Για τις επιμέρους μαρτυρίες βλ. έγγραφο 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 και 2.2.4.

Εισαγωγική βιβλιογραφία σχετικά με τους ορισμούς της γραμματικής τέχνης: Wouters, A. - Swiggers, P., "Definitions of grammar", στο: Brill's Companion to Ancient Greek Scholarship, τόμ. 1, σελ. 515-544.