1η ενότητα: Μεθοδολογικά ζητήματα έρευνας στο πεδίο της Κλασικής Φιλολογίας

Η πρώτη ενότητα του σεμιναρίου στοχεύει στην επανάληψη, εξοικείωση και εμβάθυνση σε γενικότερα θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Κλασικής Φιλολογίας.

– Βασική βιβλιογραφία της Κλασικής Φιλολογίας: βλ. Έγγραφο 1. Εισαγωγική βιβλιογραφία

– Οδηγός συγγραφής ακαδημαϊκού δοκιμίου: βλ. Έγγραφο 2. Οδηγός ακαδημαϊκού δοκιμίου

– Μορφές παρουσίασης φιλολογικής έρευνας