Προαγωγή της υγείας και πρόληψη στους μουσικούς - Δυσκολίες από τη χρήση μεθόδων προστασίας ακοής

Εισηγήτρια: Κατερίνα Βαρδονικολάκη

Συνοπτική περιγραφή: η συγκεκριμένη διάλεξη χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Αρχικά, γίνεται αναφορά στο πώς ο καλλιτέχνης μπορεί να προστατευτεί, από μόνος του, κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση ωτασπίδων και in ear monitor. Κατά δεύτερον, δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές και η νομοθεσία που σχετίζεται με αυξημένη έκθεση σε ήχο και τέλος περιγράφονται ποιά είναι τα συνολικά μέτρα προστασίας που μπορούν να ληφθούν στο χώρο εργασίας. Απώτερος στόχος είναι η πρόληψη, σχετιζόμενων με το επάγγελμα, παθήσεων και η βελτίωση της απόδοσης του καλλιτέχνη στην εργασία του.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:

1) Śliwińska-Kowalska, M., Zaborowski, K., 2017. WHO environmental noise guidelines for the European region: A systematic review on environmental noise and permanent hearing loss and tinnitus. Int. J. Environ. Res. Public Health 14.

2) Marshall Chasin, AuD,MSc, 2009. Hearing Loss in Musicians, 2009th ed. Plural Publishing Inc.