Απόλυτη και σχετική στερεοχημεία,στερεοχημικοί συσχετισμοί
corlst1.pdf
Στερεοχημικοί συσχετισμοί.Απόλυτη και σχετική στερεοχημεία.
relst1.pdf
Σχετικη στερεοχημεία. cis-trans ισομερεια κυκλικών μορίων.