Ασκ. ΠO9. Οικονομικές Διακυμάνσεις

Ερώτηση 1 / 11 (Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση) — 100 βαθμοί) 

Σύμφωνα με το νόμο του Okun, όταν το πραγματικό ΑΕΠ μειώνεται, η ανεργία .........

Συμπληρώστε το κενό .