Ασκ. ΠΟ7. Πληθωρισμός

Ερώτηση 1 / 13 (Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση) — 100 βαθμοί) 

Ο πληθωρισμός οφείλεται στην αύξηση των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών και στη ...... της αξίας του χρήματος.

Συμπληρώστε το κενό .