Ασκ. ΠO5. Ανεργία & Αγορές Εργασίας

Ερώτηση 1 / 15 (Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση) — 100 βαθμοί) 

Η τιμή μιας ώρας σχόλης είναι το ...... ......... της, δηλαδή το εισόδημα που θα αποκτούσε ένα άτομο αν διέθετε αυτήν την ώρα σχόλης για εργασία.

Συμπληρώστε τα κενά .