Ασκ. ΠΟ2. ΑΕΠ και Εθνικοί Λογαριασμοί


Ερώτηση : 1 / 10 (100 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Το ΑΕΠ είναι το άθροισμα των ......αγαθών και υπηρεσιών, εκφρασμένων σε χρηματικές μονάδες που παράγονται σε μια οικονομία σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Συμπληρώστε το κενό.
.