Εκπαιδευτικές ΔραστηριότητεςΠεριεχόμενο μαθήματος-Βιβλιογραφία

Περιεχόμενο μαθήματος

Θεματικό περίγραμμα διαλέξεων

 

 

 1. Εισαγωγή: Τί είναι η μακροοικονομική (θεωρία) και πώς διαμορφώθηκε; Η πολιτική μακροοικονομική

(Η συνολική οικονομία – τα μακροοικονομικά προβλήματα και διλήμματα – η μακροοικονομική πολιτική – οι μεγάλες διακυμάνσεις και μεταβολές – ιδέες, συμφέροντα και μακροοικονομικές μεταβολές)

 

 1. Τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και η μέτρησή τους – Εθνικοί λογαριασμοί

(Το διάγραμμα ροής της συνολικής οικονομίας – ΑΕΠ: ορισμοί και εκφράσεις – μακροοικονομικές ταυτότητες)

 

 1. Η θεωρία, η εμπειρία και η πολιτική οικονομία της (οικονομικής) μεγέθυνσης

(Έννοιες και τυποποιημένα γεγονότα – η συνάρτηση της οικονομικής μεγέθυνσης – διεύρυνση και εμβάθυνση κεφαλαίου – παραγωγικότητα – ενδογενής μεγέθυνση – θεσμοί, πολιτική και οικονομική μεγέθυνση)

 

 1. Κατανάλωση, αποταμίευση, επένδυση

(η συνάρτηση κατανάλωσης [και αποταμίευσης], με έμφαση στο εισόδημα – άριστο απόθεμα κεφαλαίου και επένδυση – εισοδηματικοί περιορισμοί και δανεισμός – αγορά δανειακών κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικό σύστημα – πολιτική επενδύσεων)

 

 1. Απασχόληση, ανεργία και οι θεσμοί της αγοράς εργασίας

(ο χάρτης της αγοράς εργασίας – προσφορά και ζήτηση εργασίας – ηθελημένη και αθέλητη εργασία – θεσμοί της αγοράς εργασίας και δομική ανεργία – το ποσοστό ανεργίας σε ισορροπία)

 

 1. Χρήμα, Τράπεζες, Πίστη

(το χρήμα – προσφορά χρήματος – οι εμπορικές τράπεζες και η κεντρική τράπεζα – ο έλεγχος της προσφοράς χρήματος – οι αγορές χρήματος – χρηματιστικές και πιστωτικές κρίσεις)

 

 1. Το πρόβλημα του πληθωρισμού

(τι είναι ο πληθωρισμός – ποσοτική θεωρία του χρήματος – κλασσική διχοτόμος και νομισματική ουδετερότητα – οι επιδράσεις και επιπτώσεις του πληθωρισμού – νομισματική πολιτική)

 

 1. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις και επιχειρηματικοί κύκλοι

(συναθροιστική ζήτηση και συναθροιστική προσφορά – βραχυχρόνιες μετατοπίσεις και οι επιπτώσεις τους – ύφεση και στασιμοπληθωρισμός – βραχυχρόνιες μεταβολές στην καμπύλη Philips – Κεϋνσιανή μακροοικονομική) 

 

 1. Μακροοικονομική πολιτική σταθεροποίησης – Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική

(μεταβολές συναθροιστικής ζήτησης και νομισματική πολιτική – μέσα και αποτελέσματα δημοσιονομικής πολιτικής – αυτόματοι σταθεροποιητές και ενεργός μακροοικονομική σταθεροποίηση – βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες μακροοικονομικές σχέσεις) 

 

 1. Η μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας

(μακροοικονομικά μεγέθη της ανοικτής οικονομίας – εμπορικό ισοζύγιο – μακροοικονομικές ταυτότητες στην ανοικτή οικονομία – συναλλαγματική ισοτιμία – αγορές κεφαλαίων και συναλλάγματος – τα οφέλη και το κόστος της οικονομικής ολοκλήρωσης)

 

 1. Οι μεγάλες μακροοικονομικές διαμάχες: Θεωρία και πολιτική

(οι μεγάλες θεωρητικές και πολιτικές διαμάχες: μακροοικονομική σταθεροποίηση – κανόνες μακροοικονομικής διαχείρισης και διακριτική ευχέρεια των κυβερνήσεων – σχέση δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής –  χαμηλός ή μηδενικός πληθωρισμός;)

 

 

 

Βιβλιογραφία / Διανεμόμενα συγγράμματα

 

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα  από τα παρακάτω δύο διανεμόμενα συγγράμματα:

 

Σύγγραμμα 1ο

 

Acemoglu, D., D. Laibson, J.A. List (2015) Μακροοικονομική, Κριτική, Αθήνα

 

(Στο σύγγραμμα παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, οι βασικές μακροοικονομικές έννοιες και μεγέθη, οι συνιστώσες της πραγματικής οικονομίας και ο ρόλος του χρήματος, η οικονομική μεγέθυνση και η αύξηση της ευημερίας, οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας και του προϊόντος και τα προβλήματα της ανεργίας και του πληθωρισμού και συζητείται ο ρόλος της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής σε κλειστές και ανοικτές οικονομίες.)  

 

Σύγγραμμα 2ο

 

Mankiw, N.G. και M. Taylor (2010) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Με αναφορά στις Ευρωπαϊκές Οικονομίες), Τόμος Β΄, Gutenberg, Αθήνα

 

(Στο σύγγραμμα παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, τα μακροοικονομικά μεγέθη και ο τρόπος μέτρησής τους, συζητούνται τα θέματα της πραγματικής οικονομίας [μεγέθυνση και παραγωγικότητα, αποταμίευση και επένδυση, αγορές εργασίας και ανεργία], το νομισματικό σύστημα και το πρόβλημα του πληθωρισμού, εισάγεται αναλυτικώς η εξωτερική διάσταση [ανοικτή οικονομία], ενώ, τέλος, παρουσιάζονται οι οικονομικές διακυμάνσεις και συζητείται ο ρόλος και ο τρόπος άσκησης των μακροοικονομικών πολιτικών.)

 

 

“Εξεταστέα ύλη” – βάσει της επιλογής συγγράμματος

 

 • Μεταξύ των δύο επιλογών υπάρχει πλήρης ποιοτική ισοδυναμία και σχεδόν πλήρης ποσοτική ισοδυναμία.

 

 • Για τους φοιτητές που επιλέγουν το 1ο σύγγραμμα, η εξεταστέα ύλη είναι:

 

Acemoglu, D., D. Laibson, J.A. List (2015) Μακροοικονομική, Κριτική, Αθήνα, ιδίως ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5 έως 15, ΣΕΛΙΔΕΣ 137 – 487, εκτός σελίδων 199 – 200, 231 – 241 και 433 – 443.

 

 • Για τους φοιτητές που επιλέγουν το 2ο σύγγραμμα, η εξεταστέα ύλη είναι:

 

Mankiw, N.G. και M. Taylor (2010) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Με αναφορά στις Ευρωπαϊκές Οικονομίες), Τόμος Β΄, Gutenberg, Αθήνα, ιδίως ΚΕΦΑΛΑΙΑ 23 έως 35 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37, ΣΕΛΙΔΕΣ 108 – 518 και 561 – 581.